Projekt Ekologia konstruktywnie ma na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w grupach decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych (administracja publiczna, inwestorzy i przedsiębiorcy, architekci i urbaniści). Zadanie to będzie realizowane poprzez cykl trzech interaktywnych konferencji naukowych odbywających się w całej Polsce, skierowanych do trzech grup docelowych:

  • administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorców oraz inwestorów,
  • architektów oraz urbanistów.

Filmy

Film Włochy Wenecja - Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych w system zielonego transportu wodnego przedstawia system zielonego transportu wodnego, łączący w sposób szczególny aspekty komunikacji, turystyki i kultury. Weneckie gondole to światowa marka, jak dotąd dostępna tylko dla osób pełnosprawnych. Projekt Gondolas4all włącza społeczność niepełnosprawnych w system zielonego transportu wodnego i zwraca szczególną uwagę na potrzebę tworzenia miast dla wszystkich: Wolność to możliwość chodzenia gdzie oczy poniosą... to słowa głównego bohatera filmu, małego Nicolo, które są kwintesencją poruszanego problemu.


Film Włochy, Wenecja – Rewitalizacja Arsenału i włączenie powojskowych terenów w strukturę turystyczną miasta dotyczy rewitalizacji zabytkowej części miasta – słynnego Arsenału, świadectwa potęgi morskiej Wenecji. Choć utracił znaczenie militarne, nadal jest miejscem o szczególnym znaczeniu symbolicznym dla mieszkańców. Rewitalizacja Arsenału jest próbą połączenia wymogów zrównoważonego rozwoju z historią i wartościami architektonicznymi tego wyjątkowego miejsca.


U podstaw przetwórstwa śmieci w szwedzkim Linköping była troska o ochronę powietrza poprzez wykorzystanie biogazu. Wieloletni program utylizacji odpadów organicznych obejmował stworzenie zamkniętego procesu gospodarowania odpadami w skali regionalnej oraz międzynarodowej. Śmieci stały się pożądanym surowcem, gdyż stanowią źródło, z którego produkuje się energię cieplną i biopaliwo dla transportu miejskiego. Warte podkreślenia są efekty społeczne takiego systemu.


Film przedstawia futurystyczną wizję, która stała się faktem. Szwecja, Sztokholm – wertykalne rolnicze uprawy w miastach prezentuje technologię upraw warzyw w wielofunkcyjnych budynkach wysokościowych położonych w centrach miast. Idea produkcji żywności w miastach ma związek z różnymi aspektami zrównoważonego planowania urbanistycznego: ogranicza potrzeby transportowe i ułatwia gospodarowanie odpadami, wodą i energią.


W Chorwacji zrealizowano film Chorwacja, Dubrownik – Materialna i niematerialna rewitalizacja zabytkowego budynku Lazareti, który opowiada o rewitalizacji pierwszego na świecie budynku kwarantanny z I poł. XVI w., położonego w sąsiedztwie murów miejskich Dubrownika. Obiekt miał chronić mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, przenoszonych przed marynarzy i podróżnych z okrętów przybijających do portu. Kompleks Lazareti od XIX wieku stracił na znaczeniu i był wykorzystywany na różne cele aż do lat 70-tych XX w. W kolejnych latach w wyniku nieustabilizowanej sytuacji politycznej w kraju kompleks podlegał stopniowej degradacji. Przeprowadzona rewitalizacja pozwoliła na odzyskanie dawnego blasku, tym razem w służbie kultury.


Benevento niedaleko Neapolu - systemowe podejście do gospodarowania odpadami ze szczególnym podkreśleniem selektywnej zbiórki odpadów, oraz powiązanie działań z kulturą i turystyką to tematyka filmu Włochy, Benevento – gospodarka odpadami. Film prezentuje przykład budowania konsensusu społecznego poprzez długofalową politykę miejską i zaangażowanie różnych grup społecznych w działania proekologiczne.


Film Dania, Lystrup – adaptacja do zmian klimatu. W Danii wprowadzono dla miast obowiązkową politykę dotyczącą adaptacji do zmian klimatu, głównie w zakresie zapobiegania powodziom i wylewowi wód rzecznych. Na pilotażowy program w mieście Lystrup składa się szereg projektów służących dostosowaniu infrastruktury do nadmiaru wody powstałego na skutek ulewnych deszczów.


Film Dania, Aarhus Vand – gospodarka wodno-ściekowa. Niedobory wody pitnej w Danii zmusiły władze do wdrożenia programu ochrony wód gruntowych. Dzięki temu duńska gospodarka wodna jest obecnie modelowym systemem zaopatrzenia w wodę, w ramach którego nie zużywa się energii na jej oczyszczanie, filtrowanie, uzdatnianie, a energię do jej transportu otrzymuje ze źródeł odnawialnych.


Tematem filmu Kosowo – planowanie partycypacyjne pod patronatem UN-Habitat. Rewitalizacja terenów szkolnych jest edukacja społeczna dzieci poprzez zaangażowanie w procesy planistyczne. W ramach programu „Budujemy lepsze miasta wspólnie” podjęto działania dotyczące rewitalizacji edukacji społecznej poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i rodziców, w procesy planistyczne terenów szkolnych. Powstały nowe boiska sportowe i place zabaw dla dzieci i młodzieży przy szkole w Hani i Elezit, amfiteatr na terenie szkoły w Junik i tereny sportowo-rekreacyjne z amfiteatrem do działań kulturalnych, dostępne dla uczniów i mieszkańców Xerxe, powstałe z przekształcenia nieużytków wokół szkoły.


Rewitalizacja związana z ochroną środowiska jest tematem filmu Kosowo – planowanie partycypacyjne pod patronatem UN-Habitat. Środowisko naturalne. Film wskazuje na szczególne znaczenie ochrony środowiska naturalnego w modelu planowania przestrzennego. Przytoczone przykłady przedstawiają projekt inwestycyjny regulujący bieg rzeki i zabezpieczający przed powodziami w Ferizaj. W efekcie projektu wypracowanego w drodze partycypacji społecznej teren rzeki stał się „zielonym korytarzem” - atrakcyjną przestrzenią publiczną do wypoczynku oraz komunikacji pieszej i rowerowej.


O tych zagadnieniach Integracji i aktywizacji społecznej (wspólnego planowania przestrzeni publicznych) mówi film Kosowo – planowanie partycypacyjne pod patronatem UN-Habitat. Przestrzenie publiczne w miastach. Wszystkie prezentowane działania prowadzono przy czynnej partycypacji mieszkańców i wsparciu UN-Habitat. Przykładami są: plac przed Urzędem Miejskim w Hani i Elezit powstały na terenie cementowni zniszczonej na skutek działań wojennych (dziś już odbudowanej), przekształcenia urbanistyczne w centrum miasta Peja polegające na stworzeniu zamkniętej przestrzeni miejskiej z priorytetem dla ruchu pieszego oraz projekt drogi i korytarza zieleni w nieformalnym osiedlu Zatra.


Aktywizację społeczno-ekonomiczną znajdziemy w filmie Włochy, Syrakuzy - Ortigia – rewitalizacja społeczno – ekonomiczna. Przywrócenie drobnej przedsiębiorczości wśród mieszkańców na przykładzie Teatru Lalek, muzeum papirusu (ośrodek kulturowo-edukacyjny) i aktywności gastronomicznej promującej lokalne produkty, to działania będące elementami udanego planu rewitalizacji.


Film Włochy, Syrakuzy – Ortigia – rewitalizacja kultury, tradycji i edukacji pokazuje w jaki sposób można przywrócić znaczenie kultury, historii, tradycji i wartości narodowych poprzez umiejętne integrowanie poszczególnych elementów i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych (reaktywacja zabytkowego teatru miejskiego z wykorzystaniem ekologicznego oświetlenia, mechanizmów pochłaniania wilgoci szkodliwej dla zabytkowych malowideł itp., uruchomienie centrum edukacyjnego ukierunkowanego na ochronę środowiska itp.). Jednym z najbardziej widocznych przykładów takich działań jest restauracja Teatru Miejskiego w Syrakuzach czy rekonstrukcja ogrodu Artemidy w zaniedbanej przestrzeni urbanistycznej.


Film Włochy, Syrakuzy - Ortigia – rewitalizacja architektoniczno - urbanistyczna w historycznym centrum miasta opisuje rewitalizację Placu Bottari wraz z przyległymi uliczkami i podwórkami. Projekt miał na celu wytyczenie współczesnej drogi na śladzie starożytnego stenopòs. Częściowo odtworzona oryginalna sieć dróg pozwoliła odsłonić i udostępnić najcenniejsze pozostałości architektoniczne z czasów starożytnych. Wewnętrzna przestrzeń urbanistyczna z miejsca opuszczonego stała się miejscem tętniącym życiem, gdzie stale rodzą się nowe inicjatywy.


Niemcy, Hamburg – wzorcowy model rozbudowy miasta HafenCity. To obecnie największy w Europie projekt rewitalizacji części miasta. Hamburg wyznacza nowe standardy w zakresie rozbudowy miasta – zachowując wielkomiejski charakter i równowagę ekologiczną. Koncepcja budowy opiera się na wykorzystaniu charakterystycznej przemysłowej topografii, dostępu do wody i typowej portowej atmosfery, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed niepożądanymi zjawiskami hydrologicznymi.


Belgia szczyci się imponującymi osiągnięciami w zakresie ekologicznych innowacji dot. architektury i gospodarki gruntami. Film Belgia, Bruksela – rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych Brusseles Greenfields przedstawia pilotażowy projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych wzdłuż Kanału Brukselskiego, którego celem jest oczyszczenie skażonej gleby, poprawienie warunków środowiskowych i przywrócenie terenów miastu.


Film dotyczy najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych i technologicznych zastosowanych w trzech budynkach biurowych. Pasywny budynek biurowy Aeropolis II wyróżnia się efektywną termoizolacją przegród zewnętrznych, systemem naturalnej wentylacji i ochroną przed przegrzewaniem w wyniku insolacji. ELIA to także obiekt pasywny, w którym znajduje się narodowe centrum badawcze z dziedziny energetyki oraz centrala nadzoru sieci elektroenergetycznej Belgii. Greenbizz jest zespołem budynków pasywnych tworzących inkubator ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.


SmartAarhus to cyfrowy świat stworzony w celu rozwiązywania problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych i pełnego wykorzystania potencjału Aarhus. Projekt jest otwarty na współpracę i zaangażowanie wielu stron. Składa się na niego cały kompleks kilkudziesięciu działań, w tym: City Pulse —Internet rzeczy, Open Data Aarhus – portal oferujący dostęp do danych, Aarhus Challenges – platforma podejmowania wyzwań społecznych, WI-FI –największa w Danii, spójna sieć bezprzewodowa.


Film Irlandia Dublin, Ekologiczna kamienica miejska Daintree przedstawia małą pracownię architektoniczną Solearth z Dublina kierującą się zasadami zrównoważonego rozwoju. Daintree to budynek mieszkalno-biurowy z przestrzenią dla usług rzemieślniczych, handlowych i gastronomicznych, zwany „najbardziej zrównoważonym budynkiem mieszkalnym w kraju”, został wskazany przez magazyn „Time Out” jako jedno z pięciu miejsc, które należy odwiedzić w Dublinie.


Film Wielka Brytania, Londyn – Trwałe i zrównoważone osiedle mieszkaniowe BedZED przedstawia jedną z pierwszych realizacji dotyczących samowystarczalnych osiedli mieszkaniowych w ramach programu „Żyjemy na jednej planecie”. BedZED (Beddington Zero Energy Development) jest pierwszym ekologicznym osiedlem mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii. Celem tej eksperymentalnej inwestycji była weryfikacja idei osiedla o zerowym zużyciu energii kopalnej. Warunkiem podstawowym było przy tym stworzenie miejsca przyjaznego do życia i zamieszkania. Jest to złożony funkcjonalnie zespół mieszkaniowy, z powierzchniami usługowymi, wspólnymi, spółdzielczymi i własnościowymi. Wszystkie obiekty wyposażono w zaawansowane rozwiązania bioklimatyczne i techniczne. Wnioski płynące z kilkunastoletniej eksploatacji osiedla stanowią cenny wkład w rozwój budownictwa zrównoważonego.


Film Holandia, Leeuwarden, Region Fryzji - Bezpieczne przestrzenie miejskie w koncepcji SHARED SPACE przedstawia szeroko propagowaną na świecie koncepcję współdzielenia przestrzeni. Region Fryzji jako pierwszy wdrażał ideę Shared space. Usunięcie granic pomiędzy obszarami przeznaczonymi dla pieszych i dla pojazdów: krawężników, barier, oznakowań drogowych oraz nadmiaru regulacji paradoksalnie sprawia, że uczestnicy ruchu stają się bardziej uważni i ostrożni. Doświadczenia miast Regionu Fryzji wykazały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego, jego płynność, ochronę środowiska oraz jakość społeczną i architektoniczną przestrzeni publicznej.


Film Niemcy, Bad Belzig - Osiedle ekologiczne ZEGG dotyczy osiedla położonego 80 kilometrów od Berlina, gdzie stu mieszkańców żyje w zgodzie z naturą. W tym eksperymentalnym osiedlu propaguje się alternatywny model życia na terenach zurbanizowanych, wdraża najnowsze technologie ekologiczne i upowszechnia wiedzę o zrównoważonym rozwoju.


Malta, Cottonera - Rewitalizacja terenów wokół starych doków portowych jest tego doskonałym przykładem. Położone na odrębnych wyspach trzy miasta wchodzące w skład Cottonery - Vittorioza, Cospicui i Senglei, miały charakter obronny. Istniały tu dwa światy oddzielone murami– świat przemysłu, znajdujący się wewnątrz murów oraz świat zewnętrzny, kończący się nabrzeżami, do których przybijały statki. Celem projektu Cottonera Waterfront było osiągnięcie dostępności i mobilności w obrębie nabrzeża, uruchomienie alternatywnych form transportu oraz stworzenie środowiska służącego budowaniu trwałych wspólnot.


Film "Malta, La Valetta – Rewitalizacja terenów miejskich wokół przystani promów pasażerskich" przedstawia kompleksową rewitalizację dwóch nadbrzeży portowych i przekwalifikowanie ich funkcji na bulwary rekreacyjne. Projekt „Water Front” zakładał zmianę drogi dojazdowej do nabrzeży, rewitalizację architektoniczną cennych lecz wyłączonych z użytkowania budynków, przebudowę laguny i stanowisk promowych. Ze względu na wysokie położenie miasta nad poziomem morza zrewitalizowano windy zewnętrzne o wysokości ponad 100 m, łączące nabrzeża z centrum Valletty.