Ochrona praw autorskich w pracy architekta
OP/0038/War/2016

Omówienie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych zapisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów

2017-12-05

15:30 - 15:45

Rejestracja uczestników - ciepły posiłek

16:00 - 16:20

Przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

definicja i rodzaje utworów zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

16:20 - 16:40

Wybrane aspekty podmiotowe ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • zagadnienia współautorstwa;
 • prawo autorskie w stosunkach pracowniczych;

 • wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom niż twórcy.

16:40 - 17:00

Rodzaje praw podlegających ochronie

 • prawa osobiste

 • prawa majątkowe - pola eksploatacji;

 • prawa zależne (opracowania);

 • dozwolony użytek chronionych utworów.

 • problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu intelektualnego jako utworu (projekt budowlany jako przedmiot prawa autorskiego);

 • pojęcie utworu zależnego (dopuszczalność modyfikacji projektu budowlanego przez inną osobę niż twórca oraz zasady korzystania i rozporządzania opracowaniem);

 • nadzór nad projektem budowlanym w świetle ustawy prawo budowlane.

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa - poczęstunek

17:15 - 17:25

Wybrane aspekty obrotu umownego w zakresie prawa autorskiego

 • umowy dotyczące zamawiania utworów;

 • umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje);

 • umowy dotyczące kupowania utworów;

 • dziedziczenie praw autorskich

17:25 - 17:35

Relacja pomiędzy ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeksem cywilnym

 • zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej;

 • ogólne zasady dotyczące umów o dzieło i umów zlecenia (zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich);

 • przykładowe zapisy umów projektowych i konsekwencje ich zastosowania.

 

17:35 - 17:45

Wybrane aspekty dotyczące zasad i rodzaju ochrony prawnej

 • ochrona praw autorskich w prawie karnym;

 • ochrona prawa autorskich w prawie cywilnym;

 • rodzaje roszczeń przysługujących autorowi i właściwość sądu;

17:45 - 18:00

Podsumowanie – test

18:00 - 18:30

Dyskusja

Prowadzący
Od 2007 r. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa.
Od 2006 r. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Współpraca z Wyższą Szkoła Oficerską Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. A. Silesiusa w Wałbrzychu oraz prowadzenie szkoleń z zakresu prawa autorskiego m.in. w Dolnośląskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i Opolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Miejsce
Restauracja&Pub Szpitalna 13
Szpitalna 13
Opole
Cel
Omówienie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych zapisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!