Projektowanie w obiektach zabytkowych - procedury konserwatorskie
LO/0079/Std/2018

Dostarczenie architektom wiedzy praktycznej niezbędnej do podjęcia tematu projektowego dotyczącego obiektu zabytkowego.

2018-11-15

16:20 - 16:30

Rejestracja uczestników szkolenia

16:30 - 17:15

Zagadnienia ogólne

1.Podstawy prawne ochrony zabytków
2.Zasady ochrony i konserwacji zabytków
3.Organy i jednostki ochrony zabytków
4.Definicja zabytku
5.Formy ochrony prawnej zabytków
6.Wpisywanie zabytków do rejestru zabytków
7.Umieszczanie znaku informacyjnego na zabytku
8.Lista Skarbów Dziedzictwa
9.Uznanie za Pomnik Historii
10.Utworzenie parku kulturowego
11.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne
12.Ewidencja zabytków
13.Skreślenie z rejestru zabytków
14.Prawa właścicieli zabytków

1)  Zwolnienia od podatków
2)  Pomoc finansowa z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku

15.Obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków.

17:15 - 17:20

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

17:20 - 18:05

Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym

A.Etap badawczy
1.Przygotowanie programu prac konserwatorskich i projektu robót budowlanych przy zabytku
2.Zalecenia konserwatorskie
 
B.Etap wykonawczy
1.Pozwolenia na prace przy zabytku
2.Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
3.Opinie organu ochrony zabytków do inwestycji specjalnych
4.Kompetencje organu ochrony zabytków w innych ustawach
1)Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
2)Uchwała „reklamowa”
5.Usuwanie drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską
6.Kwalifikacje osób kierujących pracami konserwatorskimi, badaniami lub samodzielnie wykonujących te działania oraz osób kierujących robotami budowlanymi lub wykonujących nadzór inwestorski
7.Tematyka zabytków w Prawie budowlanym
8.Kontrole zabytków
9.Egzekucja administracyjna
10.Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
11.Przepisy karne w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

18:05 - 18:10

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

18:10 - 18:55

Podsumowanie

Podsumowanie

18:55 - 19:10

Dyskusja i zakończenie szkolenia

Prowadzący
Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Cel
Realistyczne i bezpieczne zbudowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego na obiekcie zabytkowym oraz umiejętność podejmowania decyzji projektowych uwzględniających zachowanie wartości zabytku.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!