Profesjonalna działalność architekta i problemy prawne z nią związane - wybrane zagadnienia na podstawie doświadczeń Biura Prawnego Mazowieckiej OIA RP
29-08-2018, rozpoczęcie o 14:45. Warszawa - MA/0049/Std/2018

Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego programem szkolenia

RODO obowiązki związane z dostosowaniem pracowni architektonicznej do RODO
06-09-2018, rozpoczęcie o 16:20. Łódź - LO/0050/Std/2018

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza cały szereg nowych obowiązków, związanych głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą. Obowiązki te spoczywają na każdym administratorze danych osobowych. Pracownia architektoniczna, niezależnie od formy prawnej jest takim administratorem. w realiach urzędowych – uczestników postępowań. Lekceważenie tych obowiązków może skutkować karą administracyjną sięgającą 20 milionów euro. Możliwa jest również odpowiedzialność cywilna, związana z naruszeniem RODO. Rodo wprowadza również obowiązek prowadzenia wielu nowych dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

RODO w zawodzie architekta
14-09-2018, rozpoczęcie o 12:00. Olsztyn - WM/0011/Konf/2018

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami i pojęciami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ER (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty stosowania powyższego rozporządzenia w zawodzie architekta ze wskazaniem niezbędnej dokumentacji i podstawowych zasad jej prowadzenia oraz procesów, które należy w tym zakresie wdrożyć.