Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Odpowiedzialność po wykonaniu zamówienia publicznego”. / szkolenie on-line
DS/0014/War/2022

Znajomość regulacji prawnych z obszaru Prawa zamówień publicznych.


2022-03-22

16:00 - 17:30

Odpowiedzialność po wykonaniu zamówienia publicznego - wykład

  1. Omówienie odpowiedzialności za wady projektu, w tym w świetle rękojmi oraz regulacji dotyczących umowy o dzieło z Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za jakość i terminowość prac,
  2. Naliczanie kar umownych przez zamawiających i kryteria obrony przed karami umownymi,
  3. Zasady potrącania kar umownych z wynagrodzenia (w tym omówienie, jakie warunki muszą być spełnione aby potrącenie było dopuszczalne i jakie błędy formalne można popełnić w sprawie potrącenia, co ma wpływ na wynik późniejszej sprawy sądowej),
  4. Omówienie zagadnień nadzoru autorskiego na etapie po wykonaniu dokumentacji projektowej, bieżących konsultacji z firmą budowlaną oraz z zamawiającym,
  5. Wpisy projektanta do dziennika budowy oraz ich rola dla zamawiającego i wykonawcy budowlanego,
  6. Zasady dokonywania zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonywania prac przez firmę budowlaną (w tym w związku z koniecznością dokonania oceny, komu przysługują prawa zależne do projektu, kto zależnie od sytuacji może zmieniać dokumentację i na co zwracać uwagę aby rozwiązania zawarte w podpisanej umowie z zamawiającym były jak najmniej ryzykowne dla firmy projektowej).
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl