Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Cyfryzacja w budownictwie
PK/0027/Std/2021

Przedstawiono regulacje dotyczące cyfryzacji budowlanych procedur administracyjnych, elektroniczne składanie wniosków do urzędów oraz aktualne przepisy dotyczące zakresu
i formy opracowania projektu budowlanego

2021-10-15

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:15

Cyfryzacja procedur administracyjnych

Prezentacja serwisów GUNB:

 • Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (e-CRUB),

 • Zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE),

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),

 • Elektroniczny dziennik budowy,

 • Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (E-budownictwo).

10:15 - 11:15

Projekt budowlany - nowelizacja przepisów

 • Najważniejsze regulacje związane z projektem budowlanym (w tym dot. jego postaci elektronicznej) zawarte w ustawie Prawo budowlane.

 • Przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 471): stosowanie przepisów dot. sporządzania projektu budowlanego.

 • Przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 471): stosowanie przepisów dot. odstąpienia od zatwierdzonego projektu.

 • Podstawy prawne i informacje dot. uzgadniania projektu budowlanego (PZT, PAB i PT):
  a) pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
  b) pod względem warunków higienicznych i zdrowotnych,
  c) z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 • Informacje ogólne dot. projektu budowlanego i stosowania rozporządzenia.

11:15 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 13:45

Projekt budowlany w postaci elektronicznej

 • Szczegółowe omówienie zapisów ujednoliconego „Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, wraz z komentarzami:
  a) Rozdział 1 Przepisy ogólne,
  b) Rozdział 2 Projekt zagospodarowania działki lub terenu – (PZT),
  c) Rozdział 3 Projekt architektoniczno-budowlany – (PAB),
  d) Rozdział 4 Projekt techniczny – (PT),
  e) Rozdział 5 Przepisy końcowe,
  f) Załączniki:
  - sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu bud. w postaci elektronicznej,
  - wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu.

 • Przepisy przejściowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

13:45 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 15:15

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Hotel Rzeszów
Piłsudskiego 44, Sala Marszałkowska poziom II
35-001 Rzeszów Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Krajowa Rada Izby Architektów RP
Warszawa, Stawki 2A
izba@izbaarchitektow.pl

izbaarchitektow.pl
Krajowa Rada Izby Architektów RP