Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Procedury administracyjne w Prawie budowlanym według Kodeksu postępowania administracyjnego-szkolenie on line
SL/0049/Std/2021

Omówienie procedur administracyjnych w Prawie budowlanym w świetle Kpa. Wybrane zagadnienia: milczące załatwienie sprawy w rozumieniu przepisów Kpa; zasada praworządności; zasada prawdy obiektywnej; rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony; zasada pogłębiania zaufania; zasada udzielania informacji; zasada wysłuchania stron; zasada szybkości i prostoty postępowania; zasada polubownego rozstrzygania spraw spornych; zasada pisemności; zasada dwuinstancyjności; zasada trwałości decyzji; strona w postępowaniu; pełnomocnik; terminy załatwiania spraw; skarga na bezczynność czy ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie; doręczenia – jak skutecznie doręczyć decyzję administracyjną, czy można uniknąć doręczenia; zawieszenie postępowania; decyzje i postanowienia; odwołania i zażalenia; postępowania nadzwyczajne, postępowanie wznowieniowe i postępowanie nieważnościowe

2022-01-28

17:00 - 20:00

Wybrane zagadnienia omawiane podczas wykładu:

 • milczące załatwienie sprawy w rozumieniu przepisów Kpa;
 • zasada praworządności;
 • zasada prawdy obiektywnej;
 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony;
 • zasada pogłębiania zaufania;
 • zasada udzielania informacji;
 • zasada wysłuchania stron;
 • zasada szybkości i prostoty postępowania;
 • zasada polubownego rozstrzygania spraw spornych;
 • zasada pisemności;
 • zasada dwuinstancyjności;
 • zasada trwałości decyzji;
 • strona w postępowaniu;
 • pełnomocnik;
 • terminy załatwiania spraw;
 • skarga na bezczynność czy ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie;
 • doręczenia – jak skutecznie doręczyć decyzję administracyjną, czy można uniknąć doręczenia;
 • zawieszenie postępowania;
 • decyzje i postanowienia; odwołania i zażalenia;
 • postępowania nadzwyczajne, postępowanie wznowieniowe i postępowanie nieważnościowe.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów