Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Etap wykonywania zamówienia publicznego” / szkolenie on-line
DS/0003/War/2022

Znajomość regulacji prawnych z obszaru Prawa zamówień publicznych.


2022-03-08

16:00 - 17:30

„Etap wykonywania zamówienia publicznego”- wykład

  1. Wskazanie, jakie mogą być kryteria oceny ofert,
  2. Sposób wyboru oferty najkorzystniejszej,
  3. Omówienie podstaw odrzucenia ofert,
  4. Zagadnienie składania wadium,
  5. Omówienie kwestii zaskarżania czynności zamawiającego (odwołania),
  6. Omówienie znaczenia analizy celowości i zasadności składania odwołań, w tym w świetle wysokości opłat przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  7. Wskazanie zasad procedury postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  8. Rodzaje rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej,
  9. Zaskarżenie tych rozstrzygnięć do sądu,
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl