Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE – omówienie praktycznych aspektów ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów”
DS/0050/Std/2021

Zaznajomienie architektów z regulacjami prawnymi dotyczącymi procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

2022-02-17

16:00 - 19:00

Wykład

Podczas szkolenia zostanie omówiona:
- procedura dokonywania zawiadomień o zakończeniu budowy i występowania z wnioskami o pozwolenie na użytkowanie,
- najczęstsze nieprawidłowości w składanych przy wniosku dokumentach,
- rola projektanta przy kwalifikowaniu istotnych odstąpień od warunków pozwolenia na budowę lub projektu,
- zakres obowiązkowej kontroli,
- wyłączenia z projektu, skutki dla możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- zagospodarowanie terenów przyległych w kontekście uzyskanego pozwolenia na budowę i wpływ na PNU, ZZB, umowy z art. 16 uodp, weryfikacja obsługi komunikacyjnej, ustalenia PINB –ZdiUM,
- projekt techniczny i jego znaczenie na etapie odbioru budynku, w tym autor czy autorzy projektów PZT, PAB, PT,
- rodzaje decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz skutki niedopełnienia wskazanego w niej warunku lub terminu,
- uproszczenia proceduralne w okresie pandemii,
- konsekwencje prawne stwierdzonych w toku postępowania nieprawidłowości – kary oraz  procedura naprawcza.

 
Prowadzący

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego oraz projektów deweloperskich. Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Na co dzień występuje w licznych postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze skomplikowanych procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego oraz innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez ponad 6 lat w organach nadzoru budowlanego, w tym na stanowisku Zastępcy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Wrocławia. Od ponad 10 lat świadczy usługi prawne w jednej z wiodących na polskim rynku kancelarii prawnych.
Brała udział w przygotowywaniu projektu zmian w prawie regulującym proces inwestycyjny. Była członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem regulacji prawnych likwidujących największe bariery regulacyjne w procesie inwestycyjnym w elektroenergetyce oraz uczestniczącego w pracach związanych z przygotowaniem założeń oraz projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Autorka licznych publikacji na temat koniecznych zmian w obowiązujących przepisach prawnych umożliwiających likwidację barier prawnych i sprawne przeprowadzenie inwestycji uznanych za priorytetowe dla interesu Państwa. Współautorka komentarza do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wydanego przez Wydawnictwo. C.H. Beck. Najnowszą pozycją wydawniczą jest publikacja (współautor G. Karwatowicz) dotycząca realizacji projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej pt. „Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy UE 2014-2020”.
Wykładowca na podyplomowych studiach dla pośredników nieruchomości, organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także na podyplomowych studiach „Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników” na Uczelni Łazarskiego.
W prestiżowym rankingu Legal 500, edycja 2013 wyróżniona tytułem „prawnik rekomendowany” w ramach swojej wiodącej specjalizacji – Nieruchomości, Branża Budowlana („has excellent knowledge of building law”) a także w edycji 2017 uzyskała tytuł „prawnika rekomendowanego” w dziedzinie Budownictwa i Nieruchomości (real estate and construction).

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl