Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„ Omówienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie uzgadniania projektu zagospodarowania działki (...) pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej ”
DS/0006/Std/2022

Zaznajomienie architektów z zasadami uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej, niezbędnej do prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjnego.

2022-03-15

16:00 - 19:15

PROGRAM SZKOLENIA :

  • Omówienie wymagań prawnych dot. zakresu i formy projektu budowlanego oraz wynikające z tego obowiązki dokonywania uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Scharakteryzowanie najistotniejszych zmian wprowadzonych w rozporządzeniu MSWiA w 2021 r. w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.
  • Przedstawienie wykazu obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty wymagają uzgodnienia pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.
  • Omówienie zasady wzajemnej współpracy architekta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - dobre praktyki inżynierskie.
  • Wyjaśnienie celu oraz zakresu opracowania scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu.
  • Podsumowanie i dyskusja.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl