Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„ Badania gruntów, dokumentacje z tych badań oraz ich zakres jako części składowych niezbędnych do dokumentacji projektowych, według Prawa Budowlanego"- I część
DS/0020/Std/2022

Znajomość zagadnienia badania gruntów, dokumentacji z tych badań według znowelizowanej Ustawy Prawo budowlane .

2022-06-14

16:00 - 18:30

Wykład

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
 1. Uczestnicy procesu budowlanego,
 2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego wynikające z Ustawy Prawo budowlane po zmianach w zakresie dokumentowania warunków podłoża ( art. 34 Ustawy Prawo budowlane z komentarzem),
 3. Podstawowe akty prawne obowiązujące rozpoznania i badania podłoża - ustalenie ilości otworów wiertniczych, rodzaju sondowania, odległości pomiędzy otworami w obiektach liniowych i kubaturowych, głębokości wierceń, głębokość aktywna zgodnie z EC-7,
 4. Planowanie badań i etapy badań podłoża,
 5. Rodzaje dokumentowania podłoża zgodnie z Rozp. z 25.04.2012 r. wraz z wykazem kategorii geotechnicznych i niezbędnych zakresów poszczególnych dokumentacji z uwzględnieniem specyfiki terenów,
 6. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny  i dodatkowa dokumentacja geologiczno-inżynierska – podstawowe definicje i potrzebne uprawnienia do ich sporządzania,
 7. Ranga i znaczenie przywołania w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. zapisów Eurokodu 7 (§ 9),
 8. Ogólny podział posadowień w budownictwie,
 9. Obowiązki Inwestora i/lub projektanta w zakresie dokumentowania warunków gruntowo-wodnych podłoża,
 10. Obowiązki Stron w zakresie prawidłowego sporządzenia:
 • Projektu budowlanego i
 •  Projektu technicznego
       w zakresie badania gruntów i potrzebnych dokumentacji z tych
       badań.
 1. Dyskusja i pytania.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl