Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„ Badania gruntów, dokumentacje z tych badań oraz ich zakres jako części składowych niezbędnych do dokumentacji projektowych, według Prawa Budowlanego"- II część
DS/0021/Std/2022

Znajomość zagadnienia badania gruntów, dokumentacji z tych badań według znowelizowanej Ustawy Prawo budowlane .

2022-06-21

16:00 - 18:30

Wykład

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
 1. Zakres badań i dokumentacji geotechnicznych dla obiektów budowlanych w świetle wymagań określonych w nowych przepisach wykonawczych, a szczególnie :
 •  Roz. Min. Transp., Bud. i Gosp. Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012r.,
 •  Ustawy "Prawo geologiczne i górnicze" ,
 •  Ustawa Prawo budowlane,
 •  Rozp. Min.Środ. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 •  Rozp. dot. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 •  normie EUROKOD 7-1 i -2,
2. Ustalanie wartości wyprowadzonych, charakterystycznych i obliczeniowych -zasady,
3. Znaczenie badań "in situ" w projektowaniu geotechnicznym,
4. Rodzaje badań podłoża:
 •  badania kategorii I ,
 •  badania kategorii II : zakres badań, opis zakresu dokumentacji,
 •  badania kategorii III : program badań, wykonywanie badań specjalistycznych, zasady sporządzania  dokumentacji,
 •  zatwierdzanie dokumentacji przez organ,
5. Praktyczne wskazówki do wstępnej analizy poprawności poszczególnych dokumentacji dot. podłoża – „7 kroków” przydatnych dla projektanta i inwestora przy odbiorze pracy geotechnika/geologa (wymóg art. 647 i 651 k.c.) i odpowiedzialność stron,
6. Przykłady błędów z dokumentowania geotechnicznego z analizą przypadków,
7. Konsekwencje błędów w dokumentacjach wraz z przykładami z różnych inwestycji :
 • konieczność nanoszenia poprawek lub ponownego wykonania dokumentacji,
 • opóźnienia w realizacji inwestycji,
 • roszczenia wykonawców z uwagi na odmienne warunki gruntowe,
 • wszczęcie procedury kasacji decyzji administracyjnych,
 • zerwanie umowy przez Wykonawcę i zawiadomienie PINB, WINB lub prokuratury,
 • cofnięcie dofinansowania UE.
8. Dyskusja i pytania.
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl