Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie z uwzględnieniem specyfiki pracy architektów
WP/0043/Std/2013

Poznanie prawa autorskiego i innych aktów prawnych w zakresie dotyczącym specyfiki pracy architektów.

Omówienie istoty praw autorskich i ich ograniczeń.

Poznanie podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich do projektów

Poznanie konsekwencji naruszenia praw do projektu.

2014-03-05

12:45 - 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 - 15:00

Przedmiot ochrony i istota praw autorskich

I. Przedmiot ochrony:
1) zakres ochrony prac projektowych w prawie autorskim,
2) inne utwory istotne dla działalności projektowej (utwory plastyczne, fotograficzne, programy komputerowe),
3) ustalenie projektu,
4) prawa do egzemplarzy projektu.
 
II. Istota praw autorskich do projektów architektonicznych:
1) prawa osobiste (nadzór autorski),
2) prawa majątkowe (rozporządzanie projektem i korzystanie z projektu),
3) istota pól eksploatacji,
4) autorskie prawa zależne – twórcze przeróbki.

 
 

15:00 - 15:15

Przerwa na kawę

15:15 - 17:00

Ustawowe ograniczenia praw i podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich do projektów

I. Ustawowe ograniczenia praw do projektów:
1) uprawnienia w zakresie dozwolonego użytku (remonty, postępowania administracyjne),
2) wygasanie praw majątkowych.

II. Podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich do projektów:
1) zasada przysługiwania praw twórcy,
2) zakres uprawnień pracodawcy projektanta,
3) spadkobiercy projektanta,
4) współautorstwo projektu.

17:00 - 17:30

Przerwa na posiłek

17:30 - 19:15

Umowne dysponowanie prawami i konsekwencje naruszenia praw do projektów

I. Umowne dysponowanie prawami do projektów:
1) wariant podstawowy – licencja na jednorazową inwestycję,
2) licencje w szerszym zakresie,
3) przenoszenia praw do projektu na inny podmiot (inwestora),
4) dyspozycje umowne w zakresie autorskich praw zależnych.

II. Co grozi za naruszenie praw do projektu?:
1) odpowiedzialność cywilna,
2) odpowiedzialność karna.

19:15 - 19:30

Przerwa na kawę

19:30 - 20:00

Pytania uczestników i dyskusja

Prowadzący

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl