Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie w działalności architektów w świetle prawa zamówień publicznych.
SL/0047/Std/2022

Najczęstsze obszary zastosowania prawa autorskiego w pracy architekta.
Metody ochrony praw autorskich; co podlega ochronie i dlaczego obejmujemy ochroną różne elementy projektu; różnice między osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi architekta; rodzaje postępowań w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich.
Problematyka prawa autorskiego w kontekście zapisów prawa zamówień publicznych. Na czym polega różnica między licencją a przeniesieniem prawa autorskiego w zamówieniach publicznych; specyfika wykonywania przez architekta praw zależnych. Różnice między publicznym konkursem na projekt architektoniczny a innymi zamówieniami publicznymi; problemy przy zawieraniu umów; rodzaje nagród.

2022-12-16

16:00 - 17:20

Wykład część 1

Część I:
 • Przesłanki objęcia projektu architektonicznego lub urbanistycznego ochroną prawa autorskiego.
 • Licencja a przeniesienie prawa autorskiego w zamówieniach publicznych.
 • Różnice między osobistymi a majątkowymi prawami autorskimi architekta.
 • Elementy projektu architektonicznego podlegające ochronie.
 • Rodzaje postępowań w związku ze stwierdzeniem naruszenia praw autorskich.
 • Różnice między publicznym konkursem na projekt architektoniczny a innymi zamówieniami publicznymi.

17:20 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 19:00

Wykład część 2

Część II:
 • Rodzaje nagród w publicznym konkursie na projekt architektoniczny.
 • Praktyczne problemy z zakresu prawa autorskiego przy zawieraniu umów w ramach publicznego konkursu na projekt architektoniczny.
 • Wykonywanie przez architekta praw zależnych – dopuszczalność przeróbek i adaptacji.
 • Specyfika wykonywania nadzoru autorskiego przez architekta.
 • Ochrona prawna projektu zagospodarowania terenu jako sposób zapobieżenia rozbiórce budynku.
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl