Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę- w świetle przepisów Kpa i ustawy Prawo budowlane”/szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP
DS/0022/War/2023

Cel szkolenia: wyjaśnienie, jak przebiega w organie administracji architektoniczno-budowlanej postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę i jakich pism może spodziewać się inwestor/pełnomocnik w trakcie takiego postępowania.

2023-06-20

16:00 - 19:00

Wykład

Program szkolenia:
1. Kompletność wniosku pod względem formalnym a wezwanie do jego uzupełnienia .
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.
3. Ocena merytoryczna projektów a postanowienie o usunięciu nieprawidłowości.
4. Uzgadnianie projektów z DWKZ.
5. Zawieszenie postępowania/podjęcie postępowania.
6. Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji.
7. Wydanie decyzji.
8. Ile czasu ma organ na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i kiedy na organ nakładana jest kara za przekroczenie terminów?
8. Uchylenie decyzji/wygaszenie decyzji.
9. Pytania.

 
Prowadzący

Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Pracuje na stanowisku Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl