Reforma planistyczna stała się faktem. Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (szkolenie on-line)
WP/0005/Std/2024

Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Poznanie odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości związane z wdrożeniem nowych przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

2024-02-06

16:00 - 16:15

Główne założenia reformy planistycznej


 

16:15 - 16:30

Podstawy języka planowania przestrzennego – nowe definicje

16:30 - 16:45

Nowe formy partycypacji społecznej w procedurach planistycznych

16:45 - 17:00

Rejestr urbanistyczny

17:00 - 17:30

Plan ogólny jako nowy instrument planowania przestrzennego

a. relacje względem strategii rozwoju gminy,
b. znaczenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin, obowiązujących planów miejscowych i wydanych decyzji o warunkach zabudowy przy uchwalaniu planu ogólnego;
c. wpływ na wycenę nieruchomości i odszkodowania planistyczne;
d. zawartość obligatoryjna i fakultatywna planu ogólnego,
e. zasady wyznaczania stref planistycznych;
f. zasady wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy;

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

a. wpływ nowelizacji na obowiązujące plany miejscowe;
b. zawartość planu po nowelizacji
c. uproszczona procedura uchwalenia / zmiany mpzp – na czym polegają odrębności, kiedy znajdzie zastosowanie
d. zintegrowany plan inwestycyjny – istota i procedura jego uchwalenia krok po kroku
e. umowa urbanistyczna- zasadnicze postanowienia i procedura jej zawarcia

18:15 - 18:30

Warunki zabudowy według nowych zasad

a. przesłanki wydania
b. obszar analizowany
c. nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
d. ważność decyzji

18:30 - 19:00

Przepisy przejściowe i wpływ nowelizacji na inwestycje realizowane w trybie lex deweloper

1. Przepisy przejściowe, czyli jak zakończyć procedury w toku, jak uchwalać plany miejscowe i jak wydawać decyzje o warunkach zabudowy do czasu wejścia w życie planu ogólnego.
2. Wpływ nowelizacji na inwestycje realizowane w trybie lex deweloper
Prowadzący
Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Cel
Po szkoleniu uczestnicy będą swobodniej poruszać się po znowelizowanych przepisach wynikających z nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumieć nowe definicje w języku planowania przestrzennego.
Organizatorzy

Współorganizator: ZIEMSKI & PARTNERS KANCELARIA PRAWNA
Poznań, ul. Strusia 10
ziemski@ziemski.com.pl
+48 61 866 26 28
www.ziemski.com.pl
uzupełnienie nazwy - Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy Sp. K.

Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!