Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Na ostatni guzik
PK/0007/Std/2024

• Poszerzenie wiedzy na temat procesu zarządzania projektami.
• Wprowadzenie w swojej działalności projektowej nowoczesnych metod zarządzania projektami
• Zwiększenie zakresu kontroli nad procesem projektowym i składającymi się na niego zadaniami.
• Poznanie najbardziej adekwatnych metodologii zarządzania projektami w biurze architektonicznym
• Wykorzystanie narzędzia Trello dla zorganizowanej i wydajniejszej pracy


2024-02-16

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 15:00

Wprowadzenie tematu zarządzania projektami

 1. Skuteczne zarządzanie projektem w biurze architektonicznym. Co zrobić żeby mieć kontrolę, a czego należy unikać
 2. Metodologia zarządzania projektami – podejście zwinne i kaskadowe, czyli jak połączyć wodę i ogień
 3. Wybór sposobu kierowania projektami adekwatny dla Ciebie – metodyka skrojona na miarę

15:00 - 15:20

Przerwa kawowa

15:20 - 15:35

Aereco - sponsor

1. Przedstawienie asortymentu firmy Aereco
2. Wentylacja mechaniczna jednorurowa w budownictwie wielorodzinnym

15:35 - 16:35

Nie tylko wsparcie narzędziowe

 1. Przegląd narzędzi wspierających zarządzanie projektami w biurze architektonicznym
 2. MS Project – harmonogram i budżet projektu, koordynacja portfela projektów
 3. Trello – organizacja pracy i komunikacji w zespole, zarządzanie projektami architektonicznymi
 4. Nie tylko program – zasady dla Ciebie i Twojego zespołu

16:35 - 16:50

Przerwa kawowa

16:50 - 17:50

Metologia scrum i kanban - praktyka

 1. Przejrzyste środowisko zarządzania projektami na przykładzie Trello
 2. Rejestracja i tworzenie zespołu
 3. Zasady pracy nad pojedynczym projektem
 4. Budowanie środowiska roboczego dla portfela projektów

17:50 - 18:20

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

WYKSZTAŁCENIE:
2019-2020 Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i
jakości: Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej; dzieło pt.: Orientacja
procesowo-projektowa organizacji samorządu lokalnego. Wymiary, poziomy dojrzałości, determinanty
oraz efekty w zakresie rozwoju lokalnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019.
2005-2006 Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu: Akademia Ekonomiczna w
Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; rozprawa doktorska pt.:
Wielowymiarowość związku między przedsiębiorczością jako cechą osobowości przedsiębiorcy a
działaniem małej i średniej firmy – wyróżnienie Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych
2000-2002 Tytuł magistra: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Wydział Zarządzania; kierunek: Zarządzanie i
Marketing; specjalność: Zarządzanie Firmą; praca pt.: Podstawowe aspekty procesu tworzenia nowego
przedsiębiorstwa
– ocena bardzo dobra
1996-2000 Tytuł licencjata: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, kierunek: Ekonomia;
specjalność: Przedsiębiorczość i Innowacje; praca licencjacka pt.: Przedsiębiorczość w małej i średniej
firmie. Analiza działalności przedsiębiorstw na terenie obecnego powiatu ropczycko-sędziszowskiego –
ocena bardzo dobra


DOŚWIADCZENIE:
2022-2024 Członek rady nadzorczej: SIM Południe Sp. z o.o.
2021-2023 Ekspert Związku Miast Polskich ds. zarządzania procesowo-projektowego w Systemie Monitorowania
Usług Publicznych
2021-2023 Koordynator Zespołu ds. koordynacji i monitoringu strategii: Wydział Zarządzania, Politechnika
Rzeszowska
2021-2022 Koordynator Zespołu Ekspertów: projekt wdrożenia systemu Blender Danych, Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska
2021-nadal Prezes Zarządu: Central European Institute of Management Sp. z o.o.
2020-nadal Kierownik Zakładu: Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Zarządzania Projektami
2020-nadal Profesor uczelni: Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
2020-nadal Członek Rady Programowej: International Project Management Association
2019-nadal Ekspert Rządowego Biura Monitorowania Projektów Kancelarii Premiera Rady Ministrów w zakresie
wdrażania polskiej metodyki zarządzania projektami
2018-nadal Kierownik kierunku studiów „Project Manager” oraz Zarządzanie Finansami i Controlling
Menedżerski: Centrum Studiów Podyplomowych, Politechnika Rzeszowska
2016-nadal Akredytowany doradca Ośrodka Innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne
2016-2019 Pełnomocnik dziekana WZ ds. kontaktów z zagranicą: Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
2015-nadal Koordynator specjalności Zarządzanie zespołem projektu, prowadzonej na kierunku Zarządzanie
na studiach II stopnia: Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
2015-2022 Lead Assesor/Assesor PPEA IPMA: International Project Management Association Polska
2013-nadal Ekspert w ramach Krajowego Systemu Usług
2013-nadal Koordynator specjalności Zarządzanie projektami, prowadzonej na kierunku Zarządzanie na
studiach I stopnia: Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
2012-2019 Pełnomocnik dziekana WZ ds. projektów rozwojowych i komercjalizacji badań: Wydział Zarządzania
Politechniki Rzeszowskiej 2007-2020 Adiunkt: Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii
2010-2020 Członek rady nadzorczej: Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.
2009-2012 Wiceprezes Zarządu: UNIVERSE-IBS Sp. z o.o.
2008-2010 Członek rady nadzorczej: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni
2007-2007 Adiunkt: Wyższa Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, Katedra
Zarządzania
i Marketingu, Zakład Procesu Zarządzania
2004-nadal Konsultant biznesowy i trener: firmy doradcze, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uczelnie
(m.in. Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła
Handlowa we Wrocławiu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej
2002-2007 Specjalista ds. Badań i Analiz: Instytut Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie
2002-2007 Asystent: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zarządzania i Marketingu,
Zakład Procesu Zarządzania

KWALIFIKACJE PODSTAWOWE W ZAKRESIE SZKOLEŃ I KONSULTINGU Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA:
Konsulting: Specjalizacja wdrożeniowa w zakresie systemów zarządzania przedsiębiorstwem (organizacja produkcji,
systemy motywacyjne, systemy zarządzania projektami, lean management) oraz reorganizacji
przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego pod kątem zwiększania efektywności pracy i zmniejszania
kosztów działalności gospodarczej. Udział (w tym koordynacja) w ponad 100 projektach wdrożeniowych
realizowanych dla przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego.
Trening: Kursy prowadzone od 2002 r. w zakresie: przedsiębiorczości; zarządzania zespołami projektowymi;
zarządzania projektami oraz obsługi oprogramowania MS Project. Współpraca z kilkoma
przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie szkoleń komercyjnych oraz
współfinansowanych ze środków UE. Aktualnie ponad 1,7 tys. godzin szkoleniowych.
Dydaktyka: Studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami – współpraca z takimi uczelniami, jak Wyższa
Szkoła Europejska w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Handlowa we
Wrocławiu czy Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej w
Warszawie. Ponadto stworzenie autorskiego programu studiów podyplomowych Project Manager
realizowanych przez Politechnikę Rzeszowską.
Nauka: Autorstwo (współautorstwo) publikacji: ok. 150 publikacji z zakresu zarządzania (w tym zarządzania
projektami, zarządzania publicznego) oraz ekonomii (rozwoju terotorialnego); uczestnictwo w
seminariach i konferencjach: w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych.

magister na kierunku Zarządzanie, specjalność zarządzanie projektami, asystent/doktorant w Zakładzie Zarządzania Projektami Politechniki Rzeszowskiej, doświadczenie w realizacji złożonych projektów z wykorzystaniem framework scrum oraz narzędzi opartych na tablicach kanbanowych, w tym Trello

Miejsce
Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy