Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
MP/0036/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Zapoznanie architektów z możliwościami i zakresem ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego i pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2014-04-28

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:00

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa

1. Zagadnienia ogólne.
2. Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe architektów.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia.
4. Pzykłady szkód i roszczeń.

17:00 - 17:30

Relacje: Inwestor/Zamawiający - Architekt

1. Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów
2. Dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej. 
3. Rozszerzenia odpowiedzialności PZU w ramach Programu IARP.
4. Przykłady szkód i roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich.
5. Pełnienie nadzoru autorskiego w kontekście odpowiedzialności.
6. Jak konstruować umowy z Inwestorami. 

17:30 - 18:00

Dyskusja, pytania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków