Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo zamówień publicznych dla architektów
MA/0043/Std/2014

Zaznajomienie architektów z procedurami konkursowymi oraz przetargowymi w świetle ostatnich nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

2014-06-05

10:30 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:30

Procedury konkursów w zakresie zaproszenia do negocjacji

Omówienie procedury konkursów z punktu widzenia architekta ubiegającego się o nagrodę pieniężną lub zaproszenie do negocjacji w trybie przetargowym negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie zamówienia z wolnej ręki.

W wykładzie zostaną  poruszone zagadnienia dotyczące uprawnień przysługujących uczestnikowi konkursu, który otrzymał I nagrodę.
Co może być przedmiotem negocjacji, czy zamawiający może skutecznie odmówić podpisania umowy po przeprowadzonych negocjacjach, żądając od autora przeniesienia autorskich praw majątkowych do wygranej koncepcji architektonicznej?
Omówione zostanie zagadnienie skutecznej ochrony przed niekorzystnymi zapisami dotyczącymi przeniesienia praw autorskich do wygranej koncepcji.
 

11:30 - 12:00

Umowy na projekt budowlany zawierane przez architekta

W wykładzie omówione zostaną przykłady najczęściej spotykanych, niekorzystnych dla architektów zapisów w „umowach pokonkursowych”  proponowanych przez Inwestorów.
Poruszone zostanie także zagadnienie nadzoru autorski sprawowanego przez architekta.
 

12:00 - 12:30

Jak spełnić warunki udziału w postępowaniu

Omówienie wymaganych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz najczęśviej popełnianych błędów.

Podczas wykładu uczestnicy zapoznają się z rodzajami dokumentów jakie może żądać od architekta zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - czym się różnią wykazy od dowodów, poświadczenia od oświadczeń. Omówiony zostanie temat różnicy warunków udziału w postępowaniu od wymagań stawianych przez zamawiających. Zostanie wytłumaczone co oznacza zapis ustawowy, zgodnie z którym zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
Poleganie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.
 

12:30 - 13:00

Optymalizacja czasu procesu przygotowania oferty przetargowej

Optymalizacja czasu procesu przygotowania oferty przetargowej  na podstawie nowoczesnych narzędzi Rovese S.A.
W wykładzie zostanie przedstawiony i omówiony temat optymalizacji czasu procesu przygotowania oferty przetargowej poprzez system organizacyjny stosowany w  Rovese S.A. (właściciela takich marek jak Opoczno i Cersanit). Działania są oparte na fundamentach profesjonalnej oferty produktowej, współpracy, doradztwie, serwisie i obsłudze.
Prezentacja pokaże, jak najwyższej jakości oferta produktowa wsparta siecią dystrybucji i zespołami specjalistów zajmującymi się wyłącznie obsługą inwestycji, jest w stanie skutecznie funkcjonować na rynku regulowanym przez PZP.

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

Zapraszamy na kawę, herbatę i ciaska.

13:15 - 14:00

Kiedy architekt może zostać wykluczony z postępowania

Kiedy architekt może zostać wykluczony z postępowania - stan prawny obecny oraz projekty ustawodawcze.

14:00 - 14:30

Rażąco niska cena - stan prawny obecny oraz projektowane zmiany

W wykładzie przedstawione zostanie kryteria oceny ofert, czy dopuszczalnym jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na projekt architektoniczno – budowlany.

14:30 - 15:00

Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz pojęcia  „interes prawny”, „szkoda” w rozumieniu przepisów ustawy PZP, oraz obowiązki i uprawnienia stron w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

15:00 - 15:15

Pytania i dyskusja

15:15 - 15:45

Indywidualne konsultacje

Prowadzący
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie.
Partner w Kancelarii Strzelak Kulesza radcowie prawni i adwokaci sp.p. i wspólnik Celej Strzelak Kulesza Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c.
Od 2011r. radca prawny w Izbie Architektów RP.
Miejsce
Krajowa Izba Architektów RP - sala konferencyjna
Stawki 2A
00-193 Warszawa
Sponsorzy