Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
MA/0022/Std/2015

Wymagania związane z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także Nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".

2015-05-14

14:30 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 15:45

Nowa norma PN-B 02151-4- przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia używane w normie, w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia, czas pogłosu pomieszczenia, Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną również metody kontroli.

15:45 - 16:30

Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania miedzy (rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków.
Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie.
Omówiona zostanie również planowana norma PN-B-02151-5.

16:30 - 16:45

Przerwa kawowa

16:45 - 17:30

Warsztat: Sposoby obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

17:30 - 18:15

Warsztat: Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach - studium przypadku.

Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.

18:15 - 18:20

Podsumowanie i dyskusja.

Pytania uczestników, dla chętnych konsultacje techniczne.
Prowadzący
Miejsce
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 - City Gate
Ogrodowa 58, wejście B, IV piętro
00-876 Warszawa