Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
PK/0060/Std/2015

Omówienie wymagań związanych z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań".

Omówienie wymagań związanych z wprowadzeniem nowelizacji normy PN-B-02151-3 "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność elementów budowanych - wymagania".

2015-10-28

10:45 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:45

Nowa norma PN-B 02151-4. Przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia w niej używane a w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia,  czas pogłosu pomieszczenia oraz Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną różne metody kontroli.

11:45 - 12:30

Nowelizacja normy PN-B-02151-3. Przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), a PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków.
Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie.
Omówiona zostanie również planowana nowa norma PN-B-02151-5.

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 13:30

Warsztat firmy Ecophon

Warsztat Ecophon - sposoby obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

13:30 - 14:15

Warsztat firmy Isover

Warsztat Isover - praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach – studium przypadku. Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.
 

14:15 - 14:30

Podsumowanie i dyskusja

Podsumowanie wykładów, pytania uczestników, dla chętnych indywidualne konsultacje techniczne.
Prowadzący
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Sponsorzy