Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
MP/0080/Std/2015

Wymagania związane z wprowadzeniem Nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach."

2015-12-14

14:45 - 15:00

Rejestracja uczestników.

15:00 - 15:45

Nowa norma PN-B-02151-4: przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia w niej używane a
w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia,  czas pogłosu pomieszczenia oraz Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną różne metody kontroli.

15:45 - 16:15

Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)  a  PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków. Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie. Omówiona zostanie również planowana nowa norma PN-B-02151-5.

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa.

16:30 - 17:15

Warsztat firmy Ecophon: Sposoby obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

17:15 - 17:45

Warsztat firmy Isover.

Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach – studium przypadku. Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.
 
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy