Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
SL/0081/Std/2015

Wymagania związane z wprowadzeniem Nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach."

2015-12-15

15:15 - 15:30

Rejestracja uczestników.

15:30 - 16:15

Nowa norma PN-B-02151-4: przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia w niej używane a
w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia,  czas pogłosu pomieszczenia oraz Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną różne metody kontroli.

16:15 - 16:45

Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)  a  PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków. Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie. Omówiona zostanie również planowana nowa norma PN-B-02151-5.

16:45 - 17:00

Przerwa kawowa.

17:00 - 17:45

Warsztat firmy Ecophon: Sposoby obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

17:45 - 18:30

Warsztat firmy Isover.

Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach – studium przypadku. Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.
 
Prowadzący
Miejsce
Budynek X Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
ul. Ks. M. Strzody 10
44-100 Gliwice
Sponsorzy