Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i zawodowej architektów na przykładach szkód i roszczeń
WP/0086/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2016-03-16

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:30

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

1. Różnica pomiędzy odpowiedzialnością zawodową i cywilną osoby fizycznej a osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
2. Pojęcie szkody – co to jest szkoda i jak ją zdefiniować w kontekście odpowiedzialności architekta
3. Odpowiedzialność architekta z tytułu rażącego niedbalstwa (zachowanie nienależytej staranności )
4. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowana - zakres i skutek w wyniku działania lub zaniechania przez architekta
5. Przesłanki odpowiedzialności - związek między zdarzeniem, a szkodą
6. Odpowiedzialność cywilna architekta za działania lub zaniechania podwykonawców względem inwestora/zamawiającego – przykłady szkód i roszczeń 
7. Odpowiedzialność cywilna architekta za pracowników – przykłady szkód i roszczeń
8. Odpowiedzialność cywilna – przedawnienie roszczeń z OC deliktowej, oraz z OC kontraktowej, przykłady roszczeń przedawnionych

14:30 - 14:40

Przerwa

14:40 - 16:40

Odpowiedzialność zawodowa - Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architekta – podstawa prawna
2. Zakres podmiotowy ubezpieczenia – kto jest ubezpieczonym
3. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – jakie czynności i działania są skutecznie chronione w ramach ubezpieczenia
4. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – kto jest poszkodowanym, a kto sprawcą - pojęcie szkody.
5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – czasowy zakres ubezpieczenia – przedawnienie roszczeń
6. Suma Gwarancyjna - wysokość minimalna zgodnie z Rozporządzeniem MF/ wybór sumy gwarancyjnej w ramach programu IARP
7. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – wyłączenia odpowiedzialności na podstawie Rozporządzenia MF
8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczyciela
9. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczonego
10. Zasady postępowania architekta w przypadku roszczenia ze strony
inwestora/zamawiającego
11. Dobre praktyki w relacjach ubezpieczony architekt - ubezpieczyciel, oraz architekt - inwestor/zamawiający
12. Przykłady szkód i roszczeń pokrytych i odmów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej architekta
13. Asysta prawna dla architektów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej – jak i kiedy warto korzystać
14. Podsumowanie

16:40 - 17:00

Przerwa na posiłek

17:00 - 17:30

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta wynikająca z zawieranych kontraktów, program IARP, przykłady szkód i roszczeń

1. Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe OC architekta – program IARP
2. Różnice pomiędzy odpowiedzialnością architekta jako osoby fizycznej, a odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej lub projektowej jako przedsiębiorcy
3. Przykłady szkód i roszczeń
4. Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej – program IARP
5. Gwarancje ubezpieczeniowe
6. Podsumowanie szkolenia – najważniejsze aspekty poruszanych tematów.

17:30 - 17:40

Przerwa

17:40 - 18:30

Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście problemów/roszczeń ze strony inwestora – dla zainteresowanych osób

1. Omówienie indywidualnych przypadków architektów w kontekście
problemów/roszczeń ze strony inwestora, oraz odpowiedzialności architekta – dla zainteresowanych osób

18:30 - 19:00

Dyskusja, pytania

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl