Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
WM/0009/War/2016

Wymagania związane z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także Nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".

2016-04-07

13:00 - 13:15

Rejestracja uczestników

13:15 - 14:00

Nowa norma PN-B-02151-4: przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia w niej używane a
w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia,  czas pogłosu pomieszczenia oraz Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną różne metody kontroli.

14:00 - 14:45

Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)  a  PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków. Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie. Omówiona zostanie również planowana nowa norma PN-B-02151-5.

14:45 - 15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 15:45

Warsztat firmy Ecophon

Sposoby  obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

15:45 - 16:30

Warsztat firmy Isover

Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach – studium przypadku. Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.
 

16:30 - 16:45

Podsumowanie wykładów

Pytania, dla chętnych indywidualne konsultacje techniczne.
Prowadzący
Miejsce
Hotel Wileński
R.Knosały 5
11-041 Olsztyn
Forma
Stacjonarne
Sponsorzy