Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Akustyka budowlana - najnowsze wymagania prawne
OP/0011/War/2016

Wymagania związane z wprowadzeniem nowej normy PN-B-02151-4 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań" a także Nowelizacji normy N-B-02151-3 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych - wymagania".

2016-06-14

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 17:00

Nowa norma PN-B-02151-4: przesłanki wprowadzenia, cel i zakres, status normy.

W wykładzie zostaną wskazane powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) a PN-B-02151-4. Przedstawione będą wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do których odnosi się norma. Objaśnione zostaną również pojęcia w niej używane a
w szczególności: chłonności akustycznej pomieszczenia,  czas pogłosu pomieszczenia oraz Wskaźnik Transmisji Mowy. Omówione zostaną różne metody kontroli.

17:00 - 17:45

Nowelizacja normy PN-B-02151-3: przesłanki zmian, istotne zmiany, status normy.

W wykładzie zostaną przedstawione powiązania między WT (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)  a  PN-B-02151-3.
Będą wskazane przykładowe wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów pomieszczeń w różnych typach budynków. Uczestnicy zapoznają się z metodami kontroli parametrów obliczonych teoretycznie. Omówiona zostanie również planowana nowa norma PN-B-02151-5.

17:45 - 18:00

Przerwa kawowa

18:00 - 18:45

Warsztat firmy Ecophon

Sposoby  obliczania chłonności akustycznej typowych pomieszczeń. Obliczanie czasu pogłosu w pomieszczeniu.

18:45 - 19:30

Warsztat firmy Isover

Praktyczne rozwiązania akustyczne w obiektach – studium przypadku. Dobranie przegrody poziomej spełniającej wymagania aktualnej normy przy wykorzystaniu narzędzia Floor-Matrix.
 

19:30 - 19:45

Podsumowanie wykładów

Pytania, dla chętnych indywidualne konsultacje techniczne.
Prowadzący
Miejsce
Restauracja&Pub Szpitalna 13
Szpitalna 13
45-015 Opole
Forma
Stacjonarne
Sponsorzy