Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych
WP/0030/Std/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa

2016-06-08

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:45

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów, w badaniach poprzedzających prace projektowe

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów, w badaniach poprzedzających prace projektowe
przedstawione będą
- badania historyczne - zakres i potrzeba przeprowadzenia rozpoznania archiwalnego
- badania konserwatorskie i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- badania architektoniczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- badania archeologiczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym

14:45 - 14:50

Przerwa

14:50 - 15:35

Badania architektoniczne, metoda, dokumentacja prac terenowych, dokumentacja wyników badań, wybrane przykłady

15:35 - 16:00

Przerwa na posiłek

16:00 - 16:25

Prezentacja firmy SOPREMA POLSKA Sp. z o.o.

1. Hydroizolacje ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla dachów 
2. Izolacje płynne

16:25 - 16:45

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku

Ogólne omówienie wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Główne przyczyny uszkodzeń konstrukcji w aspekcie wartości zabytkowych obiektu. Czynniki biotyczne i ich zwalczanie w pracach budowlano - konserwatorskich. 

16:45 - 17:05

Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej

Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu, przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta.

17:05 - 17:25

Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana – propozycja standardu

Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji  architektoniczno – budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi  na specyfikę konstrukcji  i architektury i drewnianej.

17:25 - 17:40

Przerwa

17:40 - 18:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl

www.zabytek.pl

Sponsorzy