Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część I
SL/0044/Std/2016

Zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków, wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków. Omówienie m.in.: kompetencji organów ochrony zabytków i ich udziału w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym, wymogów dotyczących dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia oraz podstaw prawnych i przebiegu kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.

2016-09-27

14:00 - 14:15

Rejestracja uczestników

14:15 - 15:00

Wykład – część 1

Prowadzący: Małgorzata Gmiter
1. Naukowe i prawne podstawy ochrony i konserwacji zabytków
2. Kodeks etyki konserwatora
3. Organy ochrony zabytków
4. Formy ochrony i ewidencji zabytków a kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w trakcie realizacji robót przy zabytku
5. Ewidencja zabytków
6. Skreślanie z rejestru zabytków
 

15:00 - 15:15

Przerwa kawowa

15:15 - 16:00

Wykład – część 2

Prowadzący: Małgorzata Gmiter
7. Prawa właścicieli zabytków
8. Dofinansowanie prac przy zabytkach
9. Obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków
10. Obowiązki innych osób dotyczące odkryć i przypadkowych znalezisk zabytków
11. Dokumentacja konserwatorska
 

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:00

Wykład – część 3

Prowadzący: Małgorzata Gmiter
12. Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym
 

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

Wykład – część 4

Prowadzący: Małgorzata Gmiter
13. Kompetencje organu ochrony zabytków wynikające z innych ustaw
14. Usuwanie drzew i krzewów
15. Kwalifikacje osób wykonujących prace przy zabytkach
16. Udział organu ochrony zabytków w procesie wykonywania prac przy zabytku
17. Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
18. Przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w Kodeksie Karnym
 
Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne