Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - część II
MA/0005/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej, prawidłowego opracowania koncepcji projektowej oraz sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

2016-11-24

13:45 - 14:00

Rejestracja

14:00 - 14:45

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach poprzedzających prace projektowe

1. badania historyczne - zakres i potrzeba przeprowadzenia rozpoznania archiwalnego
- znaczenie badań historycznych dla rozpoznawania wartości zabytkowych obiektu
- przydatność badań historycznych dla projektanta
- zakres uzyskiwanych informacji o obiekcie zabytkowym
- specyfika regionalna badań historycznych
- zakres oczekiwań od osoby realizującej badania historyczne
 2. badania konserwatorskie i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt- uprawnienia do prowadzenia badań konserwatorskich
- zakres dokumentacji i badań konserwatorskich
- skutki i znaczenie badań konserwatorskich dla realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym
 3. badania architektoniczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych
- zakres badań architektonicznych w obiekcie zabytkowym
- zakres dokumentacji badań architektonicznych
- wpływ badań architektonicznych na prace projektowe w obiekcie zabytkowym
 4. badania archeologiczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- charakter uzyskiwanych informacji
- znaczenie informacji uzyskiwanych poniżej powierzchni terenu dla dalszego postępowania w obiekcie zabytkowym
- zakres badań i zakres dokumentacji archeologicznej istotnej dla prowadzenia inwestycji w obiekcie zabytkowym
- przewidywalność kosztów i czasu trwania badań archeologicznych w obiekcie zabytkowym
 5. harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym
- współzależność badań historycznych, konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych
- przykład relacji chronologicznych pomiędzy poszczególnymi badaniami prowadzącymi do uzyskania informacji o obiekcie zabytkowym
- przykład zmiany harmonogramu prac w obiekcie zabytkowym w przypadku nowego ustalenia naukowego posiadającego wpływ na realizację prac w obiekcie zabytkowym, konsekwencje niewystarczającego rozpoznania wartości zabytkowych obiektu przed przystąpieniem do prac remontowych
 

14:45 - 16:00

Badania architektoniczne, metoda, dokumentacja prac terenowych, dokumentacja wyników badań, wybrane przykłady

1. metoda i cel prowadzenia badań architektonicznych
2. uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych
3. dane wyjściowe do realizacji badań
4. prace terenowe
- wykonywanie odkrywek
- dokumentacja terenowa
- współpraca z autorami pozostałych prac badawczych
5. prace gabinetowe
- dokumentacja węzłów, karty węzłów
- zbiorcze zestawienie węzłów
- interpretacja wyników badań (stratygrafia, teoretyczna rekonstrukcja faz funkcjonowania obiektu zabytkowego)
6. współczesne metody badań uzupełniających badania architektoniczne
7. przykłady badań architektonicznych w wybranych obiektach zabytkowych i ich rzeczywisty wpływ na podejmowanie dalszych decyzji konserwatorskich i architektonicznych.
 

16:00 - 16:20

Pytania, dyskusja

16:20 - 16:40

Przerwa

16:40 - 17:45

część III

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku.
Ogólne omówienie wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Główne przyczyny uszkodzeń konstrukcji w aspekcie wartości zabytkowych obiektu. Czynniki biotyczne korozji i jej zwalczanie w pracach budowlano - konserwatorskich.
 Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej.
Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu, przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta.
 Inwentaryzacja  architektoniczno – budowlana – propozycja standardu
Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji  architektoniczno – budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi  na specyfikę konstrukcji  i architektury i drewnianej.

17:45 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Izba Architektów RP
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl