Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
LO/0051/Std/2016

Nowe uregulowania w zakresie Prawa Zamówień Publicznych w świetle nowelizacji ustawy.
Obowiązki Wykonawców w zakresie elektronizacji Zamówień Publicznych.

2016-11-17

16:30 - 16:45

Powitanie i wstęp

Przywitanie uczestników szkolenia i wprowadzenie do tematu.

16:45 - 18:15

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu:
• uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy;
• warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców;
• obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
• warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; • poleganie na zasobach innych podmiotów – nowe regulacje w zakresie podwykonawstwa; 

18:15 - 18:25

Przerwa kawowa

18:25 - 18:40

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych:
• komunikacja elektroniczna między wykonawca
̨ i zamawiającym;
• składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – profil nabywcy;
• publikowanie planów postępowań – nowe informacje dla Wykonawcy; 

18:40 - 18:55

Środki odwoławcze

Środki odwoławcze:
• nowe podstawy odwoławcze w zamówieniach poniżej progów unijnych;
• zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie odwołania oraz w zakresie kosztów postępowania w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów;

18:55 - 19:10

Realizacja umowy

Realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego:
• nowe przesłanki zmiany umowy;
• możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego;

19:10 - 19:25

Pytania uczestników. Dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl