Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa bydynków w odniesieniu do warunków technicznych - część II
MP/0054/Std/2016

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektów budowlanych.
Wprowadzenie w zagadnienia niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależnie od przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu budowlanego.

2016-10-24

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Prezentacja multimedialna

18:00 - 19:00

Odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl