Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie. Kompetencje organów ochrony zabytków.
ZP/0006/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

2016-11-21

09:45 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 10:50

część I

1. Naukowe i prawne podstawy ochrony i konserwacji zabytków - dokumenty międzynarodowe oraz akty prawne (europejskie i polskie), tworzące zadady ochrony i konserwacji zabytków.
2. Kodeks etyki konserwatora - 7 podstawowych zasad w konserwacji zabytków, stworzonych przez naukowe środowisko konserwatorów.
3.Organy ochrony zabytków
- wojewódzki konserwator zabytków i jego miejsce w organach adnimistracji publicznej (obecne przepisy i projektowanie)
- samorządowi konserwatorzy zabytków
- dyrektor urzędu morskiego
- kierownicy instytucji wyspecjalizowanych w ochronie zabytków
4. Formy ochrony i ewidencjii zabytków a kompetencje wojewódzkiego konserwatowa zabytków w trakcie realizacji robót przy zabytku:
- rejestr zabytków
- pomnik historii
- park kulturowy
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
- kompetencje organów ochrony zabytków wynikające z form ochrony zabytków
5. Ewidencja zabytków
- rodzaje ewidencji
- kompetencje organu ochrony zabytków zwiazane z ewidencją zabytków wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z Prawa budowlanego.

10:50 - 11:35

Część II

6.Skreślanie z rejestru zabytków
- okoliczności uzasadniające skreślenie zabytku z rejestru
- pozwolenie na rozbiórkę na podstawie Prawa budowlanego
7. Prawa właścicieli zabytku
- wnioskowanie o wydanie zaleceń konserwatorskich
- zwolnienia od podatków
8. Dofinansowanie prac przy zabytkach
- podmioty przyznające dotacje
- zakres działań przy zabytku objęty możliwością uzyskania dotacji
- programy rządowe
9. Obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków
- badania i dokumentacja
- dbałość o należyty stan techniczny
- uzyskiwanie pozwoleń na wszelkie działania przy zabytku
- informowanie organów ochrony zabytków o okolicznościach mających wpływ na stan zachowania zabytku
10. Obowiązki innych osób dotyczące odkryć i przypadkowych znalezisk zabytków
 

12:05 - 12:50

Część III

11. Dokumentacja konserwatorska
- dokumentacja uzgodniona z organem ochrony zabytków po nabyciu zabytkowej nieruchomości:
dokumentacja konieczna do przygotowania inwestycji: badania konserwatorskie, architektoniczne i archeologiczne, w tym udostępnianie zabytków do badań; inwentaryzacja (w tym dendrologiczna); opinia i ekspertyza techniczna (w tym ekspertyza dendrologiczna, mykologiczna, konstrukcyjna); program prac konserwatorskich; projekt budowlany (w tym zakres projektu wymagany przepisami Prawa budowlanego a zakres projektu odpowiadający zasadom ochrony zabytków); program rozbiórki obiektu budowlanego; projekt gospodarki zielenią;
- standardy dokumentacji prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych i badań archeologicznych wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
12. Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym - udział organu ochrony zabytków
- uzgadnianie dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
- uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zalecenia konserwatorskie
- komisje konserwatorskie i opinie rzeczoznawców
- udział organizacji społecznych
- pozwolenia na prace przy zabytkach, w tym: wniosek i załączniki do niego, procedura w przypadku zamówień publicznych, warunki wykonywania prac przy zabytku
- odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
- przepisy Prawa budowlanego dotyczące zabytków (zgłoszenia, rozbiórki, nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu, nakazy nadzoru budowlanego)
13. Kompetencje organu ochrony zabytków wynikające z innych ustaw
- opinie dotyczące inwestycji drogowej, linii kolejowej, lotniska użytku publicznego i budowli przeciwpowodziowej
- cmentarze
14. Usuwanie drzew i krzewów
- zezwolenia
- opłaty za zezwolenia
- kary za niszczenie

12:50 - 13:35

część IV

15. Kwalifikacje osób wykonujących prace przy zabytkach
- prace konserwatorskie, restauratorskie, badania konserwatorskie
- dziedziny nie objęte programem wyższych studiów
- badania architektoniczne
- roboty budowlane
- parki i inne zespoły zieleni
- badania archeologiczne
16. Udział organu ochrony zabytków w procesie wykonywania prac przy zabytku
- kontrole przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków
- wstrzymanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru
- wstrzymanie prac przy zabytku niewpisanym do rejestru
- nakazy wykonania prac
- egzekucja administracyjna
17. Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
- kompetencje organu ochrony zabytków i starosty
18. przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w Kodeksie Karnym.

13:35 - 14:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Hotel Radisson Blu, sala Mickiewicz
Plac Rodła 10
70-419 Szczecin
Forma
Konferencja
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy