Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
WP/0060/Std/2016

Zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków, wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków.

Omówienie kompetencji organów ochrony zabytków i ich udziału w procesie inwestycyjnym oraz wymogów dotyczących dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia.

2016-12-07

12:30 - 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 - 13:45

Wykład – część 1

1. Naukowe i prawne podstawy ochrony i konserwacji zabytków
2. Kodeks etyki konserwatora
3. Organy ochrony zabytków
4. Formy ochrony i ewidencji zabytków a kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w trakcie realizacji robót przy zabytku
5. Ewidencja zabytków
6. Skreślanie z rejestru zabytków
 

13:45 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 14:45

Wykład – część 2

7. Prawa właścicieli zabytków
8. Dofinansowanie prac przy zabytkach
9. Obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków
10. Obowiązki innych osób dotyczące odkryć i przypadkowych znalezisk zabytków
11. Dokumentacja konserwatorska
 

14:45 - 15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 15:20

Baumit w zabytkach

Prezentacja firmy Baumit.
Pan Tadeusz Zieliński - Manager ds. współpracy z architektami w firmie Baumit.

15:20 - 15:30

Przerwa oraz pytania do firmy Baumit

15:30 - 16:15

Wykład – część 3

12. Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:15

Wykład – część 4

13. Kompetencje organu ochrony zabytków wynikające z innych ustaw
14. Usuwanie drzew i krzewów
15. Kwalifikacje osób wykonujących prace przy zabytkach
16. Udział organu ochrony zabytków w procesie wykonywania prac przy zabytku
17. Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
18. Przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w Kodeksie Karnym
 

17:15 - 18:00

Pytania i dyskusja na temat procedur konserwatorskich

Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Sponsorzy