Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
PK/0061/Std/2016

Zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków, wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków.

Omówienie kompetencji organów ochrony zabytków i ich udziału w procesie inwestycyjnym oraz wymogów dotyczących dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia.

2016-12-13

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników i prezentacja firmy ATLAS Sp. z o.o.

10:00 - 11:30

Wykład – część 1

1. Naukowe i prawne podstawy ochrony i konserwacji zabytków
2. Kodeks etyki konserwatora
3. Organy ochrony zabytków
4. Formy ochrony i ewidencji zabytków a kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w trakcie realizacji robót przy zabytku
5. Ewidencja zabytków
6. Skreślanie z rejestru zabytków
7. Prawa właścicieli zabytków
8. Dofinansowanie prac przy zabytkach
9. Obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków
10. Obowiązki innych osób dotyczące odkryć i przypadkowych znalezisk zabytków
11. Dokumentacja konserwatorska
 

11:30 - 11:50

Przerwa kawowa

11:50 - 12:10

Prezentacja firmy Remmers Polska Sp. z o.o.

12:10 - 12:55

Wykład – część 2

12. Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym
 

12:55 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 14:00

Wykład – część 3

13. Kompetencje organu ochrony zabytków wynikające z innych ustaw
14. Usuwanie drzew i krzewów
15. Kwalifikacje osób wykonujących prace przy zabytkach
16. Udział organu ochrony zabytków w procesie wykonywania prac przy zabytku
17. Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
18. Przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w Kodeksie Karnym
 

14:00 - 14:30

Pytania i dyskusja na temat procedur konserwatorskich

Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl

Sponsorzy