Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków.
KP/0020/Std/2017

Zagadnienia prawne i proceduralne niezbędne do sprawnego poruszania się w tematyce ochrony zabytków i wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków; podstawy prawne; przebieg procesu administracyjnego zmierzającego do uzyskania decyzji konserwatorskiej; kompetencje organów ochrony zabytków i ich udział w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym; wymogi dotyczące dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace na obiekcie zabytkowym.

2017-05-15

13:45 - 14:00

Rejestracja uczestników szkolenia

14:00 - 14:45

Zagadnienia ogólne

1. Podstawy prawne ochrony zabytków
2. Zasady ochrony i konserwacji zabytków
3. Organy i jednostki ochrony zabytków
4. Definicja zabytku
5. Formy ochrony prawnej zabytków
6. Wpisywanie zabytków do rejestru zabytków
7. Umieszczanie znaku informacyjnego na zabytku
8. Lista Skarbów Dziedzictwa
9. Uznanie za Pomnik Historii
10. Utworzenie parku kulturowego
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne
12. Ewidencja zabytków
13. Skreślenie z rejestru zabytków
14. Prawa właścicieli zabytków
1) Zwolnienia od podatków
2) Pomoc finansowa z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku
15. Obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków

14:45 - 15:15

Przerwa kawowa połączona z prezentacją firmy SINIAT (dawniej NIDA)

Hydropanel - płyta cementowa do zastosowań wewnątrz budynków 
Bluclad - płyta cementowa do zastosowań na zewnątrz budynków
Duripanel - płyta cementowo - wiórowa do stosowania głównie w budownictwie szkieletowym

15:15 - 16:00

Proces inwestycyjny w obiekcie zbytkowym

A.Etap badawczy
1.Przygotowanie programu prac konserwatorskich i projektu robót budowlanych przy zabytku
2.Zalecenia konserwatorskie
 
B.Etap wykonawczy
1.Pozwolenia na prace przy zabytku
2.Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
3.Opinie organu ochrony zabytków do inwestycji specjalnych
4.Kompetencje organu ochrony zabytków w innych ustawach
1)Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
2)Uchwała „reklamowa”
5.Usuwanie drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską
6.Kwalifikacje osób kierujących pracami konserwatorskimi, badaniami lub samodzielnie wykonujących te działania oraz osób kierujących robotami budowlanymi lub wykonujących nadzór inwestorski
7.Tematyka zabytków w Prawie budowlanym
8.Kontrole zabytków
9.Egzekucja administracyjna
10.Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
11.Przepisy karne w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

16:00 - 16:30

Przerwa kawowa połączona z prezentacją firmy PROMAT

System przeszkleń ogniochronnych.
Kompleksowe systemy oddymiania kanałowego PROMADUCT

16:30 - 17:15

PODSUMOWANIE

Procedura przygotowania inwestycji  w obiekcie zabytkowym
w tym miedzy innymi
- analiza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, analiza dokumentacji, w tym dokumentacji w archiwum WKZ, procedura wystąpienia o informację publiczną, uzyskanie zaleceń konserwatorskich, wykonanie odpowiednich badań
- w przypadku obszaru objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie odpowiedniego projektu (uwzględnienie programu prac konserwatorskich, wykorzystanie możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych) lub opracowanie odpowiedniej koncepcji i wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dla zabytków objętych ochroną prawną i dla zabytków w gminnej ewidencji – organ wydający decyzję musi ją uzgodnić z organem konserwatorskim w terminie ...)

17:15 - 18:00

Dyskusja i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Sala C8 w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Fordon
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Forma
Stacjonarne
Organizatorzy

Współorganizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl
www.zabytek.pl

Sponsorzy