Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Formalne i prawne uwarunkowania podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych. Procedury konserwatorskie, kompetencje organów ochrony zabytków.
SW/0027/Std/2017

Podstawy prawne oraz przebieg kolejnych kroków administracyjnych w procesie uzyskiwania decyzji konserwatorskich.
Kompetencje organów ochrony zabytków i ich udział w procesie inwestycyjnym w obiekcie zabytkowym.
Wymogi dotyczące dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia.

2017-03-30

15:15 - 15:30

Rejestracja uczestników szkolenia

15:30 - 16:15

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.Podstawy prawne ochrony zabytków
2.Zasady ochrony i konserwacji zabytków
3.Organy i jednostki ochrony zabytków
4.Definicja zabytku
5.Formy ochrony prawnej zabytków
6.Wpisywanie zabytków do rejestru zabytków
7.Umieszczanie znaku informacyjnego na zabytku
8.Lista Skarbów Dziedzictwa
9.Uznanie za Pomnik Historii
10.Utworzenie parku kulturowego
11.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne
12.Ewidencja zabytków
13.Skreślenie z rejestru zabytków
14.Prawa właścicieli zabytków
1)  Zwolnienia od podatków
2)  Pomoc finansowa z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku
15.Obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków.

16:15 - 17:00

PROCES INWESTYCYJNY W OBIEKCIE ZABYTKOWYM

A.Etap badawczy
1.Przygotowanie programu prac konserwatorskich i projektu robót budowlanych przy zabytku
2.Zalecenia konserwatorskie
 
B.Etap wykonawczy
1.Pozwolenia na prace przy zabytku
2.Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
3.Opinie organu ochrony zabytków do inwestycji specjalnych
4.Kompetencje organu ochrony zabytków w innych ustawach
1)Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
2)Uchwała „reklamowa”
5.Usuwanie drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską
6.Kwalifikacje osób kierujących pracami konserwatorskimi, badaniami lub samodzielnie wykonujących te działania oraz osób kierujących robotami budowlanymi lub wykonujących nadzór inwestorski
7.Tematyka zabytków w Prawie budowlanym
8.Kontrole zabytków
9.Egzekucja administracyjna
10.Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
11.Przepisy karne w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 18:00

PODSUMOWANIE

Procedura przygotowania inwestycji  w obiekcie zabytkowym

18:00 - 18:30

Dyskusja i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Institute of Design Kielce Sala biblioteki
ul. Zamkowa 3
25-009 Kielce
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

41 344 53 15
swietokrzyska@izbaarchitektow.pl