Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – procedury konserwatorskie
LB/0032/Std/2017

Zagadnienia prawne i konserwatorskie niezbędne dla sprawnego poruszania się w złożonej tematyce ochrony zabytków, wyjaśniające możliwości i zakres współpracy projektantów z organami ochrony zabytków.

Omówienie kompetencji organów ochrony zabytków i ich udziału w procesie inwestycyjnym oraz wymogów dotyczących dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia.

2017-05-10

12:00 - 12:45

Wykład – część I. Zagadnienia ogólne

1.         Podstawy prawne ochrony zabytków
2.         Zasady ochrony i konserwacji zabytków
3.         Organy i jednostki ochrony zabytków
4.         Definicja zabytku
5.         Formy ochrony prawnej zabytków
6.         Wpisywanie zabytków do rejestru zabytków
7.         Umieszczanie znaku informacyjnego na zabytku
8.         Lista Skarbów Dziedzictwa
9.         Uznanie za Pomnik Historii
10.       Utworzenie parku kulturowego
11.       Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne
12.       Ewidencja zabytków
13.       Skreślenie z rejestru zabytków
14.       Prawa właścicieli zabytków
1)         Zwolnienia od podatków
2)         Pomoc finansowa z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku
15.       Obowiązki właścicieli i użytkowników zabytków
 

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:45

Wykład - część II. Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym

A.        Etap badawczy
1.         Przygotowanie programu prac konserwatorskich i projektu robót budowlanych przy zabytku
2.         Zalecenia konserwatorskie
 
B.         Etap wykonawczy
1.         Pozwolenia na prace przy zabytku
2.         Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
3.         Opinie organu ochrony zabytków do inwestycji specjalnych
4.         Kompetencje organu ochrony zabytków w innych ustawach
1)         Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych
2)         Uchwała „reklamowa”
5.         Usuwanie drzew i krzewów z terenów objętych ochroną konserwatorską
6.         Kwalifikacje osób kierujących pracami konserwatorskimi, badaniami lub samodzielnie wykonujących te działania oraz osób kierujących robotami budowlanymi lub wykonujących nadzór inwestorski
7.         Tematyka zabytków w Prawie budowlanym
8.         Kontrole zabytków
9.         Egzekucja administracyjna
10.       Zajęcie i wywłaszczenie zabytku
11.       Przepisy karne w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 

13:45 - 14:30

Wykład – część III. Podsumowanie

Procedura przygotowania inwestycji  w obiekcie zabytkowym
 

14:30 - 15:00

Dyskusja

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników szkolenia.
Prowadzący

Historyk sztuki, specjalista w zakresie ochrony i konserwacji zabytków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w organach ochrony zabytków (Państwowa Służba Ochrony Zabytków Lublin, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Warszawa), a także doświadczenie w firmie deweloperskiej. Prowadzi działalność dydaktyczną i szkoleniową obejmująca m.in. szkolenia z zakresu procedur w ochronie zabytków dla pracowników urzędów konserwatorskich, firm wykonujących roboty budowlane, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autorka książki pt. „Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych”.

Miejsce
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Grodzka 3
20-112 Lublin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

81 534-70-48
lubelska@izbaarchitektow.pl