Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów – praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
ZP/0038/Std/2017

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2017-04-26

10:45 - 11:00

Rejestracja

11:00 - 11:30

Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne

1. Różnica pomiędzy odpowiedzialnością zawodową i cywilną osoby fizycznej a osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
2. Pojęcie szkody – co to jest szkoda i jak ją zdefiniować w kontekście
odpowiedzialności architekta.
3. Odpowiedzialność architekta z tytułu rażącego niedbalstwa (zachowanie nienależytej staranności).
4. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowana - zakres i skutek w wyniku działania lub zaniechania przez architekta.
5. Przesłanki odpowiedzialności - związek między zdarzeniem, a szkodą.
6. Odpowiedzialność cywilna architekta za działania lub zaniechania podwykonawców względem inwestora/zamawiającego.
7. Odpowiedzialność cywilna architekta za pracowników.
8. Odpowiedzialność cywilna – przedawnienie roszczeń z OC deliktowej, oraz z OC kontraktowej.

11:30 - 12:30

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC Architektów

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej architekta – podstawa prawna.
2. Zakres podmiotowy ubezpieczenia – kto jest ubezpieczonym.
3. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – jakie czynności i działania są skutecznie chronione w ramach ubezpieczenia.
4. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia – kto jest poszkodowanym, a kto sprawcą - pojęcie szkody.
5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – czasowy zakres ubezpieczenia – przedawnienie roszczeń – przykłady szkód i roszczeń.
6. Suma Gwarancyjna - wysokość minimalna zgodnie z Rozporządzeniem MF/ wybór sumy gwarancyjnej w ramach programu IARP.
7. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – wyłączenia odpowiedzialności na podstawie Rozporządzenia MF.
8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczyciela.
9. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczonego.
10. Zasady postępowania architekta w przypadku roszczenia ze strony
inwestora/zamawiającego.
11. Dobre praktyki w relacjach ubezpieczony architekt - ubezpieczyciel,
oraz architekt - inwestor/zamawiający.
12. Przykłady szkód i roszczeń pokrytych i odmów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej architekta.
13. Asysta prawna dla architektów w ramach ubezpieczenia OC zawodowej – jak i kiedy warto korzystać.
14. Podsumowanie.

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 13:45

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC Architektów - przykłady szkód i roszczeń

1. Umowy cywilno-prawne zawierane z inwestorami i wynikające z nich wzajemne prawa i obowiązki.
2. Wymagania inwestorów w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o prac projektowe i inne zobowiązania.
3. Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe OC architekta – program IARP.
4. Różnice pomiędzy odpowiedzialnością architekta jako osoby fizycznej, a odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej lub projektowej jako przedsiębiorcy.
5. Przykłady szkód i roszczeń.
6. Ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej – program IARP.
7. Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe.
8. Podsumowanie szkolenia – najważniejsze aspekty poruszanych tematów.

13:45 - 14:15

Dyskusja dotycząca poruszanych tematów

Prowadzący
Miejsce
Hotel NOVOTEL (sala Turkus)
ul. 3 Maja 31
70-215 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl