Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona praw autorskich w pracy architekta
DS/0069/Std/2016

Poznanie prawa autorskiego i innych aktów prawnych w zakresie dotyczącym specyfikacji pracy architekta, rodzaju praw podlegających ochronie oraz zasad i rodzaju ochrony prawnej.

Zapoznanie z konsekwencjami naruszenia praw autorskich (odpowiedzialność cywilna i karna).

Omówienie obrotu umownego w zakresie prawa autorskiego.

2017-05-12

12:00 - 12:20

Przedmiot ochrony ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • definicja i rodzaje utworów zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

12:20 - 12:40

Wybrane aspekty podmiotowe ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • zagadnienia współautorstwa;
 • prawo autorskie w stosunkach pracowniczych;
 • wyjątki przysługiwania ochrony z ustawy innym podmiotom niż twórcy.
 
 

12:40 - 13:00

Rodzaje praw podlegających ochronie

 • prawa osobiste
 • prawa majątkowe - pola eksploatacji;
 • prawa zależne (opracowania);
 • dozwolony użytek chronionych utworów.
 • problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu intelektualnego jako utworu (projekt budowlany jako przedmiot prawa autorskiego);
 • pojęcie utworu zależnego (dopuszczalność modyfikacji projektu budowlanego przez inną osobę niż twórca oraz zasady korzystania i rozporządzania opracowaniem);
 • nadzór nad projektem budowlanym w świetle ustawy prawo budowlane.
 

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:15 - 13:25

Wybrane aspekty obrotu umownego w zakresie prawa autorskiego

 • umowy dotyczące zamawiania utworów;
 • umowy dotyczące korzystania z utworów (licencje);
 • umowy dotyczące kupowania utworów;
 • dziedziczenie praw autorskich.

13:25 - 13:35

Relacja pomiędzy ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeksem cywilnym

 • zasady odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej;
 • ogólne zasady dotyczące umów o dzieło i umów zlecenia (zapisy umowne dotyczące przeniesienia praw autorskich);
  • przykładowe zapisy umów projektowych i konsekwencje ich zastosowania.
 
 

13:35 - 13:45

Wybrane aspekty dotyczące zasad i rodzaju ochrony prawnej

 • ochrona praw autorskich w prawie karnym;
 • ochrona prawa autorskich w prawie cywilnym;
 • rodzaje roszczeń przysługujących autorowi i właściwość sądu;

13:45 - 14:00

Podsumowanie – test

14:00 - 14:30

Dyskusja

Prowadzący

Od 2007 r. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa.
Od 2006 r. Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.
Współpraca z Wyższą Szkoła Oficerską Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. A. Silesiusa w Wałbrzychu oraz prowadzenie szkoleń z zakresu prawa autorskiego m.in. w Dolnośląskiej Izbie Inżynierów Budownictwa i Opolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne