Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie dla architektów
SL/0065/Std/2017

Pojęcie dobra niematerialnego i własności intelektualnej. Podstawowe zasady ochrony autorsko prawnej. Treść prawa autorskiego – konstrukcja i jej znaczenie dla architekta. Przedmiot prawa autorskiego i przesłanki ochrony. Rodzaje utworów, różnice między nimi, wykonywanie prawa autorskiego do nich. Podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich i zakres ich uprawnień.
Autorskie prawa osobiste i ich charakter; autorskie prawa majątkowe i pojęcie pól eksploatacji. Dozwolony użytek osobisty; dozwolony użytek publiczny i „prawo panoramy”. Umowy autorsko prawne. Prawa autorskie po śmierci twórcy. Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich.

2017-07-11

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wykład

1.      Pojęcie dobra niematerialnego i własności intelektualnej. Różnice między prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, know- how i nieuczciwą konkurencją. Dobro niematerialne a nośnik (rzecz).
2.      Podstawowe zasady ochrony autorskoprawnej: zasada swobody twórczej, ochrony utworu, ochrony słabszej strony umowy, monopolu autorskiego, zasada dzieła zamkniętego, zasada braku formalizmu.
3.      Źródła ochrony twórczości architekta (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeks cywilny, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Konwencja Berneńska). Zasada terytorializmu praw autorskich. Droit d’auteur a copyright.
4.      Przedmiot prawa autorskiego (projekt, makieta, wizualizacja, budynek, inne) i przesłanki ochrony – pojęcie działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalenie a utrwalenie utworu, graniczne wytwory intelektu, twórczość paralelna.
5.      Rodzaje utworów (samoistne, inspirowane, zależne, z zapożyczeniami), różnice między nimi, wykonywanie prawa autorskiego do nich.
6.      Podmioty uprawnione z tytułu praw autorskich (twórca, pracownia architektoniczna, nabywca praw, spadkobiercy, pracodawca) i zakres ich uprawnień.
7.      Treść prawa autorskiego – konstrukcja i jej znaczenie dla architekta (prawa majątkowe i prawa osobiste).
 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

1.      Autorskie prawa osobiste (prawo do autorstwa utworu, prawo do integralności utworu, do pierwszego udostępnienia utworu publiczności, do modyfikacji utworu, dostępu do utworu, do rzetelnego wykorzystania utworu) i ich charakter.
2.      Autorskie prawa majątkowe i pojęcie pól eksploatacji (prawo do korzystania z utworu, rozporządzania utworem, do wynagrodzenia, droit de suite).
3.      Dozwolony użytek osobisty (korzystanie dla celów niekomercyjnych).
4.      Dozwolony użytek publiczny w tym „prawo panoramy”;
5.      Umowy autorskoprawne: przenoszące autorskie prawa majątkowe i licencje upoważniające do korzystania z utworu oraz umowa o dzieło tzw. autorskie.
6.      Prawa autorskie po śmierci twórcy, czas trwania i ich wykonywanie przez podmioty uprawnione.
7.      Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych. Postępowanie sądowe, arbitrażowe i mediacyjne.
 

17:30 - 18:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
SARP O/Częstochowa
Kopernika 11/11
42-200 Częstochowa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl