Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – faza przedprojektowa dla obiektu zabytkowego. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
DS/0009/Konf/2016

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Faza przedprojektowa.

2017-10-19

14:00 - 14:45

Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach poprzedzających prace projektowe

1. badania historyczne - zakres i potrzeba przeprowadzenia rozpoznania archiwalnego
- znaczenie badań historycznych dla rozpoznawania wartości zabytkowych obiektu
- przydatność badań historycznych dla projektanta
- zakres uzyskiwanych informacji o obiekcie zabytkowym
- specyfika regionalna badań historycznych
- zakres oczekiwań od osoby realizującej badania historyczne
 2. badania konserwatorskie i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt- uprawnienia do prowadzenia badań konserwatorskich
- zakres dokumentacji i badań konserwatorskich
- skutki i znaczenie badań konserwatorskich dla realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym
 3. badania architektoniczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych
- zakres badań architektonicznych w obiekcie zabytkowym
- zakres dokumentacji badań architektonicznych
- wpływ badań architektonicznych na prace projektowe w obiekcie zabytkowym
 4. badania archeologiczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- charakter uzyskiwanych informacji
- znaczenie informacji uzyskiwanych poniżej powierzchni terenu dla dalszego postępowania w obiekcie zabytkowym
- zakres badań i zakres dokumentacji archeologicznej istotnej dla prowadzenia inwestycji w obiekcie zabytkowym
- przewidywalność kosztów i czasu trwania badań archeologicznych w obiekcie zabytkowym
 5. harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym
- współzależność badań historycznych, konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych
- przykład relacji chronologicznych pomiędzy poszczególnymi badaniami prowadzącymi do uzyskania informacji o obiekcie zabytkowym
- przykład zmiany harmonogramu prac w obiekcie zabytkowym w przypadku nowego ustalenia naukowego posiadającego wpływ na realizację prac w obiekcie zabytkowym, konsekwencje niewystarczającego rozpoznania wartości zabytkowych obiektu przed przystąpieniem do prac remontowych

Prowadzący: Paweł Filipowicz

14:45 - 15:45

Badania architektoniczne, metoda, dokumentacja prac terenowych, dokumentacja wyników badań, wybrane przykłady

1. metoda i cel prowadzenia badań architektonicznych
2. uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych
3. dane wyjściowe do realizacji badań
4. prace terenowe
- wykonywanie odkrywek
- dokumentacja terenowa
- współpraca z autorami pozostałych prac badawczych
5. prace gabinetowe
- dokumentacja węzłów, karty węzłów
- zbiorcze zestawienie węzłów
- interpretacja wyników badań (stratygrafia, teoretyczna rekonstrukcja faz funkcjonowania obiektu zabytkowego)
6. współczesne metody badań uzupełniających badania architektoniczne
7. przykłady badań architektonicznych w wybranych obiektach zabytkowych i ich rzeczywisty wpływ na podejmowanie dalszych decyzji konserwatorskich i architektonicznych.

Prowadzący: Paweł Filipowicz
 

15:45 - 16:00

Przerwa

16:00 - 16:30

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku

Ogólne omówienie wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Główne przyczyny uszkodzeń konstrukcji w aspekcie wartości zabytkowych obiektu. Czynniki biotyczne korozji i jej zwalczanie w pracach budowlano - konserwatorskich.
 1. Fizyka budowli i zagrożenia biologiczne
 2. Warunki środowiskowe sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej w budynku,
 3. Wpływ poziomu wilgotności drewna  na porażenie drewna przez grzyby i owady,
 4. Naturalna degradacja drewna,
 5. Czynniki biotyczne mające wpływ na niszczenie obiektów zabytkowych,
 6. Cel rozpoznania mykologicznego,
 7. Ogólne informacje na temat rozwoju i typów zagrzybienia w budynku i jego wpływu na zdrowie człowieka,
 8. Grzyby pleśniowe i grzyby domowe – charakterystyka i oddziaływanie na drewno i inne materiały w budynku,
 9. Owady – techniczne szkodniki drewna – cykl rozwojowy, występowanie, podstawowe gatunki,
 10. Korozja chemiczna drewna,
 11. Zadania mykologii budowlanej,
 12. Formułowanie wniosków remontowych a ochrona zabytkowej substancji obiektu.
Prowadzący: Dominik Mączyński

16:30 - 17:00

Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej

Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego. Podane uwagi wynikają z praktycznych przykładów dobrych i niekompletnych opracowań – w celu określenia przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta pożądanego standardu opracowania dla obiektów zabytkowych. 
 1. Uwagi dotyczące układu zawartości opracowania,
 2. Rozpoznanie obiektu i informacje na temat jego historii,
 3. Metodyka badań w obiekcie, rozpoznanie elementów konstrukcji,
 4. Opis techniczny obiektu,
 5. Opis stanu zachowania konstrukcji
 6. Pomiary, odkrywki, badania,
 7. Określenie przyczyn rozwoju korozji biologicznej,
 8. Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa rozpoznania mykologicznego,
 9. Przykłady najczęściej powtarzających się błędów,
 10. Wpływ zaleceń  mykologicznych na zakres projektu budowlanego i na wartości zabytkowe obiektu.
Prowadzący: Dominik Mączyński

17:00 - 17:30

Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana – uwagi do propozycji standardu

Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji  architektoniczno – budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi  na specyfikę konstrukcji  i architektury i drewnianej.
Tematy będą przedstawione w oparciu o przygotowaną prezentację zawierającą graficzne zilustrowanie ww. zagadnień.
 1. Cel inwentaryzacji architektoniczno budowlanej dla obiektu zabytkowego
 2. Uwagi ogólne
 3. Zakres, forma i zawartość dokumentacji
 4. Część opisowa
 5. Część graficzna
 6. Dokumentacja fotograficzna
 7. Techniczne zagadnienia wykonywania inwentaryzacji
 8. Pomiary, szkice, rysunki, wykonywanie pomiarów
 9. Forma opracowania, wydruki, pliki
 10. Normy i przepisy związane z wykonaniem dokumentacji
Prowadzący: Dominik Mączyński
 
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl