Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
MA/0068/Std/2017

Znajomość efektów wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany, zakresu ekspertyzy mykologicznej oraz szczegółów wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obiektu zabytkowego.

2017-09-28

16:15 - 16:30

Rejestracja

16:30 - 17:15

Część I

Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku.
Opinie mykologiczne wymagane przez prawo budowlane w przypadku występowania w budynku zawilgoceń, zagrzybień i innych uszkodzeń związanych z korozją biologiczną są ważną częścią dokumentacji przedprojektowej. Często jednak zdarza się, że zakres i forma takiej opinii (lub ekspertyzy) są niewystarczające lub obarczone błędami. W Temacie IV omówiono zagadnienia związane z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w zabytkowych obiektach:
 
 1. Fizyka budowli i zagrożenia biologiczne
 2. Warunki środowiskowe sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej w budynku,
 3. Wpływ poziomu wilgotności drewna  na porażenie drewna przez grzyby i owady,
 4. Naturalna degradacja drewna,
 5. Czynniki biotyczne mające wpływ na niszczenie obiektów zabytkowych,
 6. Cel rozpoznania mykologicznego,
 7. Ogólne informacje na temat rozwoju i typów zagrzybienia w budynku i jego wpływu na zdrowie człowieka,
 8. Grzyby pleśniowe i grzyby domowe – charakterystyka i oddziaływanie na drewno i inne materiały w budynku,
 9. Owady – techniczne szkodniki drewna – cykl rozwojowy, występowanie, podstawowe gatunki,
 10. Korozja chemiczna drewna,
 11. Zadania mykologii budowlanej,
 12. Formułowanie wniosków remontowych a ochrona zabytkowej substancji obiektu.
 
Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej.
 Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego. Podane uwagi wynikają z praktycznych przykładów dobrych i niekompletnych opracowań – w celu określenia przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta pożądanego standardu opracowania dla obiektów zabytkowych. 
 
 1. Uwagi dotyczące układu zawartości opracowania,
 2. Rozpoznanie obiektu i informacje na temat jego historii,
 3. Metodyka badań w obiekcie, rozpoznanie elementów konstrukcji,
 4. Opis techniczny obiektu,
 5. Opis stanu zachowania konstrukcji
 6. Pomiary, odkrywki, badania,
 7. Określenie przyczyn rozwoju korozji biologicznej,
 8. Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa rozpoznania mykologicznego,
 9. Przykłady najczęściej powtarzających się błędów,
 10. Wpływ zaleceń  mykologicznych na zakres projektu budowlanego i na wartości zabytkowe obiektu.

17:15 - 17:30

przerwa

17:30 - 19:00

część II

Inwentaryzacja architetkoniczno-budowlana - uwagi do propozycji standardu
Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji  architektoniczno – budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi  na specyfikę konstrukcji  i architektury i drewnianej.
Tematy będą przedstawione w oparciu o przygotowaną prezentację zawierającą graficzne zilustrowanie ww. zagadnień.
 
 1. Cel inwentaryzacji architektoniczno budowlanej dla obiektu zabytkowego
 2. Uwagi ogólne
 3. Zakres, forma i zawartość dokumentacji
 4. Część opisowa
 5. Część graficzna
 6. Dokumentacja fotograficzna
 7. Techniczne zagadnienia wykonywania inwentaryzacji
 8. Pomiary, szkice, rysunki, wykonywanie pomiarów
 9. Forma opracowania, wydruki, pliki
 10. Normy i przepisy związane z wykonaniem dokumentacji
Prowadzący
Miejsce
Krajowa Izba Architektów RP
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne