Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część III
SL/0072/Std/2016

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych. Archeologia w praktyce architekta.

2017-09-19

14:15 - 14:30

Rejestracja uczestników

14:30 - 15:25

Wykład: Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

1.      Prawne podstawy ochrony zieleni o charakterze zabytkowym.

-    Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2014, poz.1446 ze zm.);

-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016, poz.2134 ze zm.).

2.      Rodzaje zieleni o charakterze zabytkowym:

-    historyczna zieleń zabytkowa pozostająca pod ochroną konserwatorską, w szczególności: parki, ogrody, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, jordanowskie i cmentarze;

-    drzewa i krzewy znajdujące się na obszarze nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

3.      Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią o charakterze zabytkowym.

4.      Walory zieleni usytuowanej w obrębie nieruchomości zabytkowej

-    wartości przyrodnicze,

-    wartości zabytkowe.

5.      Działania przedprojektowe i przedwykonawcze w zakresie zieleni związane z nieruchomością wpisaną do rejestru zabytków:

-    analiza treści decyzji wpisu do rejestru zabytków,

-    inwentaryzacja zieleni,

-    plan gospodarki drzewostanem,

-    uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli istnieje taka potrzeba.

6.      Zasady postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

15:25 - 15:35

Przerwa kawowa

15:35 - 16:30

Wykład: Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

1.      Prawne podstawy ochrony krajobrazu kulturowego:

-    Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz.1446 ze zm.);

-    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015, poz.774 ze zm.);

-    Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017, poz.1073);

-    Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz. 519 ze zm.);

-    Europejska Konwencja Krajobrazowa (DZ.U.2006, nr 14, poz.98).

2.      Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zabytkowym  krajobrazem kulturowym

3.      Walory zabytkowe krajobrazu kulturowego i jego wartościowanie

4.      Formy ochrony zabytkowego Krajobrazu kulturowego

5.      Zasady powoływania parków kulturowych

6.      Audyt krajobrazowy

16:30 - 16:40

Przerwa kawowa

16:40 - 17:35

Wykład: Archeologia w praktyce architekta

1.      Podstawy prawne ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce

-    obowiązujące akty prawne,

-    struktura i kompetencje służb ochrony zabytków w Polsce,

-    procedury administracyjne przy obiektach/stanowiskach zabytkowych)

2.      Specyfika archeologicznych zabytków ruchomych i nieruchomych (m.in. kwestie własności).

3.      Archeologia i inwestycje budowlane, prace przy obiektach zabytkowych - rozpoznanie archeologiczne:

-    etap planowania - zasoby ewidencji nieruchomych zabytków archeologicznych (ewidencja krajowa, gminna), miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

-    nieinwazyjne badania archeologiczne – rodzaje badań i możliwości,

-    przedinwestycyjne (ratownicze) badania wykopaliskowe - zasady prowadzenia badań, standardy dokumentacyjne,

-    nadzory archeologiczne,

-    wybór archeologa– na co należy zwrócić uwagę przy wyłanianiu wykonawcy badań archeologicznych,

-    kosztorysowanie badań archeologicznych,

-    działania w przypadku odkrycia obiektów i zabytków archeologicznych w trakcie prowadzenia inwestycji,

-    zagospodarowanie nieruchomych zabytków archeologicznych – rewitalizacja przestrzeni miejskich.

4.      Podsumowanie korzyści i zagrożeń płynących z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego.

 

Prowadzący: Agata Byszewska

17:35 - 18:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne