Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa, ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową, archeologia w praktyce.
PO/0077/Std/2017

Szkolenie dotyczy formalnych i prawnych uwarunkowań podejmowania działań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych, badań przedprojektowych niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.

2017-10-10

16:00 - 17:30

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wykład ma na celu zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.  Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej. 

17:30 - 17:45

Przerwa - prezentacja firmy Baumit

17:45 - 19:15

Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

Wykład ma na celu zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodastwo polskie, ale obowiązek ten nakłada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa. 

19:15 - 19:30

Przerwa - prezentacja firmy Baumit

19:30 - 20:30

Archeologia w praktyce architekta

Wykład ma na celu zapoznanie architektów ze specyfiką wykonywania prac archeologicznych w kontekście inwestycji budowlanych, przedstawia m.in. obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne i procedury administracyjne, zakres i sposoby rozpoznania archeologicznego obiektu zabytkowego oraz szereg istotnych dla architekta wiadomości ułatwiających uwzględnienie tej problematyki w harmonogramie inwestycji. Wskazuje na korzyści i zagrożenia płynące z przedinwestycyjnego rozpoznania archeologicznego. 
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27,
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl