Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część 3
PK/0078/Std/2017

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych.

2017-10-25

09:40 - 10:00

Rejestracja uczestników i prezentacja sponsora nr 1

10:00 - 11:00

Wykład: Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

1.      Prawne podstawy ochrony zieleni o charakterze zabytkowym.

-    Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2014, poz.1446 ze zm.);

-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016, poz.2134 ze zm.).

2.      Rodzaje zieleni o charakterze zabytkowym:

-    historyczna zieleń zabytkowa pozostająca pod ochroną konserwatorską, w szczególności: parki, ogrody, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, jordanowskie i cmentarze;

-    drzewa i krzewy znajdujące się na obszarze nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

3.      Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią o charakterze zabytkowym.

4.      Walory zieleni usytuowanej w obrębie nieruchomości zabytkowej

-    wartości przyrodnicze,

-    wartości zabytkowe.

5.      Działania przedprojektowe i przedwykonawcze w zakresie zieleni związane z nieruchomością wpisaną do rejestru zabytków:

-    analiza treści decyzji wpisu do rejestru zabytków,

-    inwentaryzacja zieleni,

-    plan gospodarki drzewostanem,

-    uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli istnieje taka potrzeba.

6.      Zasady postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 11:35

Prezentacja firmy Sto Sp. z o.o.

11:35 - 12:35

Wykład: Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

1.      Prawne podstawy ochrony krajobrazu kulturowego:

-    Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014, poz.1446 ze zm.);

-    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015, poz.774 ze zm.);

-    Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017, poz.1073);

-    Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017, poz. 519 ze zm.);

-    Europejska Konwencja Krajobrazowa (DZ.U.2006, nr 14, poz.98).

2.      Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zabytkowym  krajobrazem kulturowym

3.      Walory zabytkowe krajobrazu kulturowego i jego wartościowanie

4.      Formy ochrony zabytkowego Krajobrazu kulturowego

5.      Zasady powoływania parków kulturowych

6.      Audyt krajobrazowy

12:35 - 13:00

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Organizatorzy

współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl
http://rzeszow.sarp.org.pl

Sponsorzy