Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Charakterystyka badań niezbędnych do rozpoznania budowli zabytkowej.
KP/0081/Std/2017

Prace przedprojektowe w obiekcie zabytkowym z udziałem architekta w ramach rozpoznania wartości zabytkowych obiektów. Efekty wpływu korozji biologicznej na ustrój budowlany. Zakres ekspertyzy mykologicznej. Wymagania stawiane opracowaniom inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu zabytkowego do celów projektowych.

2017-11-20

13:50 - 14:00

Rejestracja uczestników szkolenia.

14:00 - 14:05

Powitanie uczestników szkolenia i zaproszonych gości.

14:05 - 14:50

Cześć II bloku, temat 1 - Udział architekta w rozpoznaniu wartości zabytkowych obiektów w badaniach poprzedzających prace projektowe.

1/ badania historyczne - zakres i potrzeba przeprowadzenia rozpoznania archiwalnego
- znaczenie badań historycznych dla rozpoznawania wartości zabytkowych obiektu,
- przydatność badań historycznych dla projektanta,
- zakres uzyskiwanych informacji o obiekcie zabytkowym,
- specyfika regionalna badań historycznych,
- zakres oczekiwań od osoby realizującej badania historyczne;
2/ badania konserwatorskie i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- uprawnienia do prowadzenia badań konserwatorskich,
- zakres dokumentacji i badań konserwatorskich,
- skutki i znaczenie badań konserwatorskich dla realizacji inwestycji w obiekcie zabytkowym;
3/ badania architektoniczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych,
- zakres badań architektonicznych w obiekcie zabytkowym,
- zakres dokumentacji badań architektonicznych,
- wpływ badań architektonicznych na prace projektowe w obiekcie zabytkowym;
4/ badania archeologiczne i ich znaczenie dla architekta opracowującego projekt
- charakter uzyskiwanych informacji,
- znaczenie informacji uzyskiwanych poniżej powierzchni terenu dla dalszego postępowania obiekcie zabytkowym,
- zakres badań i zakres dokumentacji archeologicznej istotnej dla prowadzenia inwestycji w obiekcie zabytkowym,
- przewidywalność kosztów i czasu trwania badań archeologicznych w obiekcie zabytkowym;
5/ harmonogram czynności prac przedprojektowych w obiekcie zabytkowym
- współzależność badań historycznych, konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych,
- przykład relacji chronologicznych pomiędzy poszczególnymi badaniami prowadzącymi do uzyskania informacji o obiekcie zabytkowym,
- przykład zmiany harmonogramu prac w obiekcie zabytkowym w przypadku nowego ustalenia naukowego posiadającego wpływ na realizację prac w obiekcie zabytkowym, konsekwencje niewystarczającego rozpoznania wartości zabytkowych obiektu przed przystąpieniem do prac remontowych.

14:50 - 15:00

Przerwa

15:00 - 16:00

Cześć II bloku, temat 2 - Badania architektoniczne, metoda, dokumentacja prac terenowych, dokumentacja wyników badań, wybrane przykłady.

Badania architektoniczne (metoda, dokumentacja prac terenowych, dokumentacja wyników badań, wybrane przykłady), w tym: metoda i cel prowadzenia badań architektonicznych; uprawnienia i predyspozycje zawodowe do prowadzenia badań architektonicznych; dane wyjściowe do realizacji badań; prace terenowe; wykonywanie odkrywek; dokumentacja terenowa; współpraca z autorami pozostałych prac badawczych; prace gabinetowe (dokumentacja węzłów, karty węzłów, zbiorcze zestawienie węzłów); interpretacja wyników badań (stratygrafia, teoretyczna rekonstrukcja faz funkcjonowania obiektu zabytkowego). Współczesne metody badań uzupełniających badania architektoniczne. Przykłady badań architektonicznych w wybranych obiektach zabytkowych i ich rzeczywisty wpływ na podejmowanie dalszych decyzji konserwatorskich i architektonicznych.

16:00 - 16:20

Przerwa kawowa

16:20 - 17:20

Część II bloku. temat 3 - Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku; temat 4 - Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej.

Temat 3 - Omówienie przypadków występowania w budynku zawilgoceń, zagrzybień i innych uszkodzeń związanych z korozją biologiczną.
Teamt 4 - Omówienie zakresu i układu ekspertyzy mykologicznej dla obiektu zabytkowego. Przykłady dobrych i niekompletnych opracowań oraz pożądany standard opracowania ekspertyzy mykologicznej dla obiektów zabytkowych.

17:20 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 19:10

Część II bloku temat 5 - Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla obiektu zabytkowego.

Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi  na specyfikę konstrukcji  i architektury i drewnianej.
Zakres, forma i zawartość dokumentacji; Część opisowa; Część graficzna; Dokumentacja fotograficzna; Techniczne zagadnienia wykonywania inwentaryzacji; Pomiary, szkice, rysunki, wykonywanie pomiarów; Forma opracowania, wydruki, pliki; Normy i przepisy związane z wykonaniem dokumentacji.
 

19:10 - 19:30

Dyskusja i zakończenie szkolenia.

Prowadzący
Miejsce
Sala C8 w budynku Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Fordon
Al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz
Forma
Stacjonarne
Organizatorzy

Główny organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Warszawa, Kopernika 36/40
info@nid.pl
www.zabytek.pl

Współorganizator: Krajowa Rada Izby Architektów RP
Warszawa, Stawki 2A
izba@izbaarchitektow.pl
izbaarchitektow.pl
Krajowa Rada Izby Architektów RP

Sponsorzy