Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych - faza przedprojektowa. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego, prace przedprojektowe związane z zielenią zabytkową.
LB/0095/Std/2017

Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych.

2017-11-21

13:00 - 13:10

Rejestracja

13:10 - 14:10

Wykład: Postępowanie w pracach przedprojektowych z zielenią usytuowaną w obrębie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Wykład ma na celu zapoznanie architektów z problematyką dotyczącą niezbędnych działań przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią zabytkową oraz zielenią znajdującą się na terenie nieruchomości zabytkowej.  Wartości zabytkowe wynikające z przeprowadzonych analiz powinny być uwzględniane w pracach projektowych odnoszących się do nieruchomości zabytkowej.

1.      Prawne podstawy ochrony zieleni o charakterze zabytkowym.

-    Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.2014, poz.1446 ze zm.);

-    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2016, poz.2134 ze zm.).

2.      Rodzaje zieleni o charakterze zabytkowym:

-    historyczna zieleń zabytkowa pozostająca pod ochroną konserwatorską, w szczególności: parki, ogrody, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i zoologiczne, jordanowskie i cmentarze;

-    drzewa i krzewy znajdujące się na obszarze nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

3.      Definicje obowiązujące w prawodawstwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych związanych z zielenią o charakterze zabytkowym.

4.      Walory zieleni usytuowanej w obrębie nieruchomości zabytkowej

-    wartości przyrodnicze,

-    wartości zabytkowe.

5.      Działania przedprojektowe i przedwykonawcze w zakresie zieleni związane z nieruchomością wpisaną do rejestru zabytków:

-    analiza treści decyzji wpisu do rejestru zabytków,

-    inwentaryzacja zieleni,

-    plan gospodarki drzewostanem,

-    uzyskanie zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzewa lub krzewu, jeżeli istnieje taka potrzeba.

6.      Zasady postępowania dotyczące usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

14:10 - 14:20

Przerwa kawowa

14:20 - 14:50

Światło, narzędzie czy tworzywo - Philips Lighting

14:50 - 15:50

Wykład. Realizacja ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego w działaniach projektowych i planistycznych

Wykład ma na celu zapoznanie urbanistów i architektów z problematyką zabytkowego krajobrazu kulturowego, waloryzacją, zasadami i formami jego ochrony. Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wymagana jest nie tylko ze względu na prawodastwo polskie, ale obowiazek ten naklada również ratyfikowana przez Polskę Europejska Konwencja Krajobrazowa.
1. Podstawy prawne
2. Definicje obowiazujące w prawodastwie polskim przydatne podczas prac przedprojektowych i przedrealizacyjnych zwiazanych z zabytkowym krajobrazem kulturowym
3. Walory zabytkowe krajobrazu kulturowego i jego wartościowanie
4. Formy ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego
5. Zasady powoływania parkow kulturowych
6. Audyt krajobrazowy
 

15:50 - 16:10

Dyskusja

Prowadzący

Architekt krajobrazu, wieloletni pracownik instytucji wyspecjalizowanych w ochronie i opiece nad zabytkami z ponad trzydziestoletnim stażem, obecnie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, od 1997 r. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: krajobraz kulturowy, specjalizacji: krajobraz kulturowy, krajobraz warowny, fortyfikacje, budowle obronne, parki i ogrody. Członek Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Założyciel i pierwszy Prezydent IcoFort - ICOMOS International Scientific Committee on Fortifications an Military Heritage, członek Blue Shield oraz członek Polskiego Komitetu Doradczego przy Premierze PR.

Miejsce
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Grodzka 3
20-112 Lublin
Forma
Stacjonarne
Sponsorzy