Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kodeks postępowania administracyjnego - nowelizacja ustawy
SL/0102/Std/2017

Przedstawienie wybranych zagadnień Kodeksu postępowania administracyjnego, istotnych z punktu widzenia pracy architekta. Nowe regulacje w Ustawie Prawo Budowlane (po nowelizacji z 01.01.2017r.) w świetle nowych zasad proceduralnych Kpa (po nowelizacji z 01.06.2017r.).

2017-11-28

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:15

Wkład: Nowe regulacje w Ustawie Prawo budowlane (po nowelizacji z 01.01.2017) w świetle nowych zasad proceduralnych Kpa (po nowelizacji z 01.06.2017)

Rozszerzenie zakresu stosowania przepisów Kpa w procedurach administracji architektoniczno-budowlanej.
Dotychczasowa milcząca zgoda w randze decyzji administracyjnej - plusy i minusy.
„Wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa należy rozstrzygać na korzyść strony” – nowa oficjalnie zapisana reguła obowiązująca przy rozstrzyganiu spraw z zakresu Prawa budowlanego. Dylematy w przepisach warunków technicznych i przepisach planów miejscowych.
Nowa zasada „związania” organów wcześniejszym orzecznictwem w podobnych sprawach jak aktualnie rozpatrywana.
Zobowiązanie organów administracyjnych do podejmowania działań mediacyjnych w sprawach dotyczących spornych interesów stron. Mediacja pomiędzy inwestorem a "sąsiadem". Ugoda administracyjna.

 

16:15 - 16:30

Przerwa kawowa

16:30 - 17:30

Wykład (kontynuacja)

Zmiany w sposobie liczenia terminów załatwienia spraw dotyczących wydawania pozwoleń na budowę.
Nowa formuła: Ponaglenie wobec opieszałości organu w procedurze wydawania pozwoleń na budowę.
Zwiększona odpowiedzialność urzędnika za stwierdzoną opieszałość w działaniu przy wydawaniu pozwoleń na budowę.
Nowe zasady ustalania terminu przy wezwaniu do uzupełnienia braków  formalnych wniosków o pozwolenie na budowę (wg art.64 par.2).
Urzędowe potwierdzanie zgodności kopii dokumentów z oryginałem.
Oficjalne antycypowanie rozstrzygnięć przed zakończeniem postępowania, jako "ostatnia deska ratunku" dla inwestora.
Nowa formuła współdziałania organów – wg art.106 Kpa - w zakresie uzgadniania projektów budowlanych.
„Przyspieszenie „ostateczności” i „wykonalności” decyzji administracyjnej. Istotne korzyści dla inwestorów.
Zmiany w ustawie: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Duże korzyści dla inwestorów.
Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym - jako korzystne narzędzie w walce z wadliwymi planami miejscowymi

17:30 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl