Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie w obiektach zabytkowych – część II
SL/0103/Std/2017

Wyjaśnienie specyfiki badań niezbędnych dla rozpoznania budowli zabytkowej, koniecznych dla późniejszego prawidłowego opracowania koncepcji projektowej i sprawnego uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace przy zabytku. Badania przedprojektowe konieczne do wykonania przed przystąpieniem do projektu budowlanego w obiekcie zabytkowym objętym ochroną konserwatorską. Opinia i ekspertyza mykologiczna dla obiektu zabytkowego. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej obiektu zabytkowego – propozycja standardu.

2017-12-07

14:00 - 14:15

Rejestracja uczestników

14:15 - 14:55

Wykład: Rola mykologii budowlanej w rozpoznaniu stanu zachowania zabytku.

Prowadzący: Dominik Mączyński
 
Zagadnienia związane z mykologią budowlaną w kontekście jej zastosowania w zabytkowych obiektach.
 
1.      Fizyka budowli i zagrożenia biologiczne.
2.      Warunki środowiskowe sprzyjające rozwojowi korozji biologicznej w budynku.
3.      Wpływ poziomu wilgotności drewna  na porażenie drewna przez grzyby i owady.
4.      Naturalna degradacja drewna.
5.      Czynniki biotyczne mające wpływ na niszczenie obiektów zabytkowych.
6.      Cel rozpoznania mykologicznego.
7.      Ogólne informacje na temat rozwoju i typów zagrzybienia w budynku i jego wpływu na zdrowie człowieka.
8.      Grzyby pleśniowe i grzyby domowe – charakterystyka i oddziaływanie na drewno i inne materiały w budynku.
9.      Owady – techniczne szkodniki drewna – cykl rozwojowy, występowanie, podstawowe gatunki.
10.    Korozja chemiczna drewna.
11.    Zadania mykologii budowlanej.
12.    Formułowanie wniosków remontowych a ochrona zabytkowej substancji obiektu.
 

14:55 - 15:35

Wykład: Propozycja standardu ekspertyzy mykologicznej.

Prowadzący: Dominik Mączyński
 
Omówienie zakresu ekspertyzy mykologicznej i jej układu dla obiektu zabytkowego. Podane uwagi wynikają z praktycznych przykładów dobrych i niekompletnych opracowań – w celu określenia przydatnego dla konserwatora zabytków i dla projektanta pożądanego standardu opracowania dla obiektów zabytkowych.
 
1.      Uwagi dotyczące układu zawartości opracowania.
2.      Rozpoznanie obiektu i informacje na temat jego historii.
3.      Metodyka badań w obiekcie, rozpoznanie elementów konstrukcji.
4.      Opis techniczny obiektu.
5.      Opis stanu zachowania konstrukcji.
6.      Pomiary, odkrywki, badania.
7.      Określenie przyczyn rozwoju korozji biologicznej.
8.      Dokumentacja fotograficzna i rysunkowa rozpoznania mykologicznego.
9.      Przykłady najczęściej powtarzających się błędów.
10.    Wpływ zaleceń mykologicznych na zakres projektu budowlanego i na wartości zabytkowe obiektu.
 

15:35 - 15:50

Przerwa kawowa

15:50 - 16:30

Wykład: Inwentaryzacja architektoniczno–budowlana – uwagi do propozycji standardu.

Prowadzący: Dominik Mączyński
 
Omówienie zakresu i szczegółów wykonywania inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej dla obiektu zabytkowego, ze zwróceniem uwagi na specyfikę konstrukcji i architektury drewnianej.
 
1.      Cel inwentaryzacji architektoniczno budowlanej dla obiektu zabytkowego.
2.      Uwagi ogólne.
3.      Zakres, forma i zawartość dokumentacji.
4.      Część opisowa.
5.      Część graficzna.
6.      Dokumentacja fotograficzna.
7.      Techniczne zagadnienia wykonywania inwentaryzacji.
8.      Pomiary, szkice, rysunki, wykonywanie pomiarów.
9.      Forma opracowania, wydruki, pliki.
10.    Normy i przepisy związane z wykonaniem dokumentacji.
 
Podsumowanie i dyskusja
 
Prowadzący
Miejsce
Siedziba SARP O/Bielsko-Biała
ul. Głęboka 16/6
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl