Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Rozporządzenie WT po 1 stycznia 2018 r.
MA/0105/Std/2017

Poznanie najbardziej istotnych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wpływ tych zmian na postępowania w toku.

2017-12-20

14:15 - 14:30

Rejestracja

14:30 - 16:00

Część I

Najbardziej istotne z prawnego punktu widzenia zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z dnia 14 listopada 2017 r.
W pierwszej części omówiony zostanie wpływ nowelizacji na toczące się postępowania i opracowywane projekty budowlane.
W dalszej części szkolenia przedstawione zostaną nowe definicje (zabudowa śródmiejska, działka budowlana, kondygnacja, kondygnacja podziemna, teren biologicznie czynny, parking, aneks kuchenny).

16:00 - 16:15

Przerwa

16:15 - 17:45

Część II

Nowe zasady sytuowania budynku względem granic działki, zmiany z zakresie parkingów i garaży dla samochodów, sytuowania miejsc gromadzenia odpadów, ustępów ogólnodostępnych, wymogi dotyczące  pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci oraz wymagania dotyczące mieszkań (w tym problem aneksów kuchennych w mieszkaniach wielopokojowych i jednopokojowych) i pozostałe zmiany.
Ostatnia część spotkania poświęcona zostanie odpowiedziom na pytania uczestników.
Prowadzący
Miejsce
Izba Architektów RP
Stawki 2a
00-193 Warszawa
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl